Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС

  • Вторник, 10 Февруари 2009 09:00Правно основание

Закон за българските документи за самоличност
Закон за движението по пътищата (ЗДвП)
Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС)
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси


Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се издава и подменя свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС).

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Свидетелство за управление на МПС се издава при:

1. първоначално придобиване правоспособност за управление на МПС от определена категория;
2. придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория;
3. възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки;
4. подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов;
5. подмяна поради изтичане срока на валидност;
6. подмяна поради промяна в данните на водача;
7. издаване на дубликат;
8. подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;
2. подмяна на стар образец с нов;
3. промяна в данните на водача.


Процедура:
  
I. Компетентен орган

Свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава от органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявител може да бъде лице, отговарящо на нормативно установените изисквания.

III. Нормативно установени изисквания

Свидетелството за управление на МПС се издава само на физически лица, които отговарят на нормативните изисквания за възраст, физическа и психологическа годност.

Свидетелството за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата.

IV. Необходими документи

Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните дирекции "Автомобилна администрация" оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя:

1. заявление по образец и приложени документи съгласно Правилника за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС);
2. копие на свидетелството за завършена подготовка;
3. карта за медицински преглед на водач на МПС;
4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в ЗДвП;
5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС.

При придобиване на нова категория или възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя и документите по т. 1, 2, 3 и 4, както и старото свидетелство за управление на МПС.

За подмяна водачите подават документите, посочени в, т. 1 и 3, както и старото свидетелство за управление на МПС.

При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите, изисквани в съответствие с актовете по прилагането на Закона за движението по пътищата, се изискват и:

1. документ за платена държавна такса;

3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление - декларация за съответното обстоятелство.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението, заедно с приложените необходими документи, се подава в звената "Пътна полиция" на ОД "П" или на СД "П" по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт.

Данните от заявлението се сверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност. При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документът не се издава до привеждането им в съответствие.

Свидетелството за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя.

Срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство е 10 години, а на лица с физически недостатъци - до 5 години.

За начална дата на срока на валидност на свидетелството за управление на МПС се счита датата на издаването му.

VI. Такси

За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. - 18 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. - 8 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС на инвалиди с определена I, II и III група инвалидност - 2 лв.

Освобождават се от заплащане на такси лицата, навършили 70-годишна възраст.