ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:59


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи

Закон за чужденците в република България

Закон за българските документи за самоличност

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в република България

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Правилник за издаване на българските документи за самоличност

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото изложение цели да разясни реда и условията, при които се издават и подменят български документи за самоличност на чужденци от органите на Министерството на вътрешните работи.

На чужденците, отговарящи на нормативно установените изисквания, след представяне на необходимите документи, се издават български документи за самоличност от органите на Министерството на вътрешните работи.

Българските документи за самоличност на чужденци се подменят при:

1. загубване, кражба, повреждане или унищожаване;

2. изтичане на срока на валидност или повреждане;

3. промяна на статута на пребиваване;

4. промяна на постоянен адрес за чужденците с разрешено постоянно пребиваване;

5. при промяна на настоящ адрес на чужденец с разрешено продължително пребиваване;

6. в други случаи, определени със закон.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи: дирекция "Миграция" и отдел "Български документи за самоличност" – Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"-Национална служба "Полиция".

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат само физически лица – чужденци, които пребивават над 3 месеца в Република България и са навършили 14-годишна възраст.

Документи за самоличност, предназначени за пътуване зад граница, се издават и на лица под 14-годишна възраст.

III. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец, към което да приложи:

1. копие на редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, или на български документ за самоличност;

2. една снимка, отговаряща на изискванията;

3. документ за платена държавна такса.

4. удостоверение за вписване в регистрите на населението и удостоверение за постоянен адрес – за чужденците с разрешено постоянно пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България.

Забележка: След 31.10.2007 г. снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето.

В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване към заявлението следва да се приложи декларация относно обстоятелствата, а в случаите на изтичане на срока на валидност или повреждане и промяна на статута на пребиваване - предишният документ за самоличност.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него на чужденците с разрешено постоянно пребиваване в Република България се изпращат в дирекция "Миграция" на Национална служба "Полиция" - МВР (Д "М" - НС "П" - МВР) за обработване на данните в съответните информационни фондове.

Български документи за самоличност на постоянно пребиваващите чужденци се персонализират в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

Данните от заявленията на чужденците с разрешено продължително пребиваване в Република България се обработват в съответните информационни фондове в звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция" по настоящ адрес.

Българските документи за самоличност на продължително пребиваващи чужденци се персонализират в съответните звена "Български документи за самоличност" при Столичната дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция".

Българските документи за самоличност на чужденци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението и се получават от заявителя в звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция". По желание на заявителя услугата може да бъде извършена в срок от 10 дни.

V. Такси

За издаване на карта на продължително пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се събира такса 10 лв.

Таксата се заплаща в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 дни.

3 коментара

  1. При смяна на документа за самоличноста на чужденец с постоянно жителство ,предната година,преди да го сменя ,трябва ли да има престой в България 6 мес.и 1 ден.? Благодаря.
  2. kakvo e neobxodimo da napravim za da smenim li4nata karta na sapryga mi koito e s postoqnno prebivavane v bg zada pishe v neia 4e e clen na semeistvo
  3. Здравейте. Как трябва да постъпи чужденец с постоянно пребиваване, който пребивава в България на основание на търговско представителство но по лични причини иска да се измести в град по-различен от ардеса на регистрация на търговско представителство. Например, ако търговско представителство е регистрирано в град А, а чужденец иска да се мести в град Б на основание договор за наем на жилище в град Б. Какви трябва да бъдат действия на чужденеца за да не нарушава българските закони? Предварително Ви благодаря.

Добавете коментар