ЗАМЯНА НА ПОВРЕДЕНИ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:58


Правно основание

Закон за Българската народна банка (ЗБНБ)

Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за замяна на повредени български банкноти и монети.

Целта на услугата е да се контролира качеството на банкнотите и монетите в налично–паричното обращение. Българската народна банка (БНБ) заменя повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от обращение с неизтекъл срок на обмяна.

Забележка: Дефиниция на основни понятия:

- повредена банкнота е тази, която е претърпяла физико-химични изменения, различни от получаваните при употребата й в налично-паричното обращение, вследствие на което е оцветена, замърсена, захабена, перфорирана, рязана, скъсана, подлепена, с липсващи части, обгорена, с поставен знак и др.;

- повредена монета е тази, която е претърпяла физико-химични изменения, различни от получаваните при употребата й в налично-паричното обращение, вследствие на което е сплескана, огъната, перфорирана, рязана, разглобена, с липсващи части, с поставен знак и др.

Повредените български банкноти и монети, чиято оценка за стойност може да бъде определена непосредствено при предявяването им, се заменят в момента на предявяването им (непосредствена замяна). Повредените български банкноти, чиято оценка за стойност не може да бъде определена при предявяването им, тъй като изисква използване на специализирани способи и средства, се заменят в момент, различен от този на приемането им (отложена замяна).

Забележка: Български банкноти, които са повредени в резултат на активирани средства против кражба, се приемат за отложена замяна.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Условия за извършване на замяна

БНБ заменя повредени български банкноти и монети, които не пораждат съмнения:

- за умишлено повреждане;

- за престъпление;

- относно собствеността на предявителя върху тях;

- че са неистински или преправени.

2. Необходими документи

2.1 За предявяване на повредени български банкноти за непосредствена замяна предявителят представя българска банкнота или българска монета пред БНБ.

2.2 За предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна предявителят:

- попълва заявление-декларация по образец;

- предоставя документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден;

- представя нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице.

3. Вътрешен ход на административната услуга

3.1 При непосредствената замяна на повредени български банкноти и монети на предявителя се изплащат български банкноти и монети на стойност, определена при спазване на условията и съотношенията по чл. 20 от Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. При непосредствената замяна на повредена банкнота служителят, извършващ замяната, поставя върху банкнотата щемпел или изписва текст "Изплатена за … лева", поставя печат, записва датата и се подписва.

3.2 Отложената замяна на повредени банкноти се извършва от БНБ в срок до 30 работни дни от датата на предявяване на банкнотите за замяна. За предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна предявителят:

- попълва заявление-декларация по образец;

- предоставя документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден;

- представя нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице;

- опакова банкнотите, заявление- декларацията и останалите документа в пакет, защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически действия.

За приемането на пакета с повредени банкноти за отложена замяна се издава разписка по образец.

0 коментара

Добавете коментар