ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ "ДОЦЕНТ" ("ПРОФЕСОР") И "СТАРШИ НАУЧЕН СЪТРУДНИК" (І ИЛИ ІІ СТЕПЕН)

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:55


Правно основание

Закон за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ)

чл. 48-50, 54 от Закона за висшето образование (ЗВО)

Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания (ППЗНСНЗ)

Забележка: Някои по-специфични правила за даване на научните звания "доцент" ("професор") и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) е възможно да са определени в правилниците на висшите училища или другите научни организации, провеждащи конкурси и избори за съответните научни звания.

Характеристика

Исложението обхваща реда и условията, свързани с организирането на конкурс и провеждането на избор за лице, на което да бъде дадено научно звание "доцент", "професор" или "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен). Ако кандидатът няма научна степен, процедурата включва и написване и представяне на хабилитационен труд от лицето. В този смисъл установени са диференцирани изисквания за кандидатите за участие в обявяваните конкурси, като при избора значение имат всички представени трудове и научни изследвания.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

І. Компетентен орган

Научните звания "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) се дават от научните комисии на Висшата атестационна комисия (ВАК) по предложение на научните съвети на съответните научни организации.

Избори за хабилитиране на научни работници се провеждат на заседание на научните съвети. Конкретно кои научни съвети по кои научни области могат да провеждат избори се определя от Президиума на Висшата атестационна комисия. Правото да провеждат избори за хабилитиране се дава на научни съвети, в състава на които има най-малко 7 щатни и общо 15 хабилитирани лица или доктори на науките по съответното научно направление или област.

Забележка: Ако кандидатите за научните звания "старши научен сътрудник ІІ степен", "доцент", "старши научен сътрудник І степен" и "професор" притежават съответната научна степен, то научните звания се дават направо от научните съвети на научните организации, в състава на които има най-малко 19 хабилитирани лица или доктори на науките. Не по-малко от половината плюс един от членовете на съвета трябва да са хабилитирани лица или доктори на науките в съответната научна област или научна специалност, по която е обявен конкурсът.

ІІ. Нормативно установени изисквания към кандидатите за получаване на научно звание "доцент" ("професор") и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен)

За кандидатите за всяко едно от научните звания "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) съществуват различни изисквания, които най-общо могат да бъдат класифицирани в две групи с подразделения към всяка една от тях.

Забележка: За всички кандидати важи изискването спрямо тях да не е постановена влязла в сила присъда за тежко умишлено или за позорно престъпление.

А) Изисквания за придобиване на научно звание "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ степен"

1. Изисквания към лицата, които имат научна степен

Научно звание "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ степен" се дава на лица, придобили научна степен "доктор", които освен дисертационния си труд за получаване на тази научна степен имат и други отпечатани научни изследвания или оригинални творчески постижения на високо научно равнище.

Забележка: За придобиване на научно звание "доцент" се изисква и осигурен минимум педагогическа дейност, определен от Министерския съвет, като ВАК може по изключение да определи по-малък минимум за педагогическа дейност съобразно конкретните условия за обучение. До конкурса за доценти се допускат всички кандидати, отговарящи на общите изисквания, независимо дали преди или по време на конкурса са извършили учебно-педагогическа работа.

2. Изисквания към лицата, които нямат научна степен

Възможно е научно звание "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ степен" да бъде дадено на лице с висше образование, но без научна степен. В тези случаи кандидатът трябва да отговаря освен на общите изисквания и на няколко други специални такива.

а) Кандидатът трябва да бъде висококвалифициран специалист от практиката или да има най-малко 10-годишен научнопедагогически или научноизследователски стаж.

б) Лицето трябва да представи и хабилитационен труд.

Б) Изисквания за придобиване на научно звание "професор" и "старши научен сътрудник І степен"

1. Изисквания към лицата, притежаващи научна степен

Научно звание "професор" и "старши научен сътрудник І степен" се дава на лица, които са придобили научна степен "доктор на науките" и имат допълнително отпечатани значителни научни изследвания или оригинални творчески постижения на особено високо научно равнище.

Допълнително отпечатаните научни изследвания или внедрените оригинални творчески научни постижения не могат да представляват части от дисертационния труд или от хабилитационния труд, въз основа на който е дадена научна степен или научните звания "доцент" или "старши научен сътрудник ІІ степен".

Забележка: За придобиване на научно звание "професор" се изисква и осигурен минимум педагогическа дейност, определен от Министерския съвет. По изключение ВАК може да определи по-малък минимум за педагогическа дейност съобразно конкретните условия на обучение. Кандидатите за професори се допускат до конкурса, независимо дали са извършвали учебно-педагогическата си дейност преди или по време на конкурса.

2. Изисквания към кандидати без научна степен

Кандидатите за придобиване на научно звание "професор" и "старши научен сътрудник І степен", които нямат научна степен "доктор на науките", трябва да имат висше образование, да отговарят на останалите общи изисквания и да представят хабилитационен труд.

ІІІ. Хабилитационен труд

Хабилитационният труд, когато се изисква такъв от кандидатите за научни звания "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен), може да бъде научноизследователски труд или оригинално творческо научно постижение.

Ако представеният хабилитационен труд е за получаване на научните звания "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ степен", той трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката.

За получаване на научните звания "професор" и "старши научен сътрудник І степен" представеният хабилитационен труд трябва да съдържа теоретически обобщения и решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които съответствуват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос в науката.

Научноизследователският труд, представен за хабилитационен, трябва да бъде отпечатан изцяло или в съществените си части. Счита се, че трудът е отпечатан, когато е издаден в страната или в чужбина като монография, студия или научна статия в научни списания, годишни научни издания или специализирани научни сборници. Ако трудът съдържа сведения с поверителен характер, достатъчно е той да е отпечатан за вътрешно/служебно ползване.

Когато представеният хабилитационен труд е оригинално творческо научно постижение, то трябва да е внедрено в практиката, което се доказва с документ, издаден от ръководството на организацията-внедрител.

Хабилитационният труд може освен индивидуален труд да представлява и част от колективно произведение. В този случай изрично трябва да бъде установено, че частта, представена за хабилитационен труд, е създадена от кандидата.

Забележка: Хабилитационният труд може по проблематика да представлява продължение на вече защитени дисертационни или приети хабилитационни трудове, като съдържа нови съществени приноси в съответната област на науката или практиката.

ІV. Необходими документи

Кандидатите за получаване на научно звание "доцент", "професор" или "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) трябва да подадат в съответната научна организация следните документи:

1. молба за допускане до конкурс;

2. диплома за завършено висше образование;

3. характеристика за професионалните качества на кандидата от местоработата;

4. публикуваните научни трудове и материалите за внедрени творчески постижения – в три екземпляра;

5. хабилитационен труд, когато такъв се изисква, в три екземпляра.

Забележка: Научните изследвания и творчески постижения, както и хабилитационните трудове, трябва да бъдат насочени към решаване на научни и научноприложни проблеми и да съответстват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват.

V. Вътрешен ход на административната услуга

1. Обявяване на конкурс и подаване на документи

Конкурсите за "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) се обявяват от научните организации по решение на научните им съвети. В обявлението трябва да бъде посочен и срокът за подаване на документи за участие, който срок е от 2 до 4 месеца. По изключение с разрешение на председателя на ВАК срокът може да бъде по-кратък.

Особени случаи:

а) решенията за обявяване на конкурси за длъжностите "доцент" и "професор" в университетските болници се вземат от академичния съвет на съответното висше медицинско училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата;

б) конкурсите за "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) в научните организации от системата на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се обявяват със заповед на съответния министър.

2. Избиране на рецензенти и рецензиране на представените от кандидатите трудове

а) Лица, които могат да бъдат рецензенти

В рамките на един месец след изтичане на срока за подаване на документи научният съвет трябва да избере рецензенти.

За рецензенти на трудовете за получаване на научно звание "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ степен" се избират двама хабилитирани научни работници, от които поне един професор, старши научен сътрудник І степен или доктор на науките.

Трудовете за даване на научно звание "професор" и "старши научен сътрудник І степен" могат да бъдат рецензирани от трима хабилитирани научни работници, от които поне двама професори, старши научни сътрудници І степен или доктори на науките.

Забележка: Докторите на науките могат да бъдат рецензенти независимо от това дали са хабилитирани.

Особени случаи:

- трудовете с поверителен характер се предоставят на рецензенти, които имат право на достъп до такива материали;

- когато се провежда конкурс по специалности, по които няма достатъчен брой старши научни сътрудници І степен, професори и доктори на науките, Висшата атестационна комисия може да разреши да бъдат избирани за рецензенти и други хабилитирани научни работници.

б) Рецензиране на трудовете

Рецензиите трябва да бъдат предоставени не по-късно от 3 месеца след получаване на материалите от рецензентите.

Представеният хабилитационен труд се рецензира заедно с останалите научноизследователски трудове и творчески научни постижения на кандидата. Дисертационните трудове се вземат предвид, но не се рецензират по същество.

В рецензиите се посочват и обосновават приносите на кандидатите и наличието на всички останали условия за даване на съответното научно звание и в заключение се дава мнение относно избора.

Забележка: За съзнателно дадени неверни преценки рецензентите носят дисциплинарна отговорност.

3. Заседание на научния съвет за избор на кандидат

След получаване на готовите рецензии се пристъпва към провеждането на избор на кандидат.

Изборът на кандидат за получаване на научно звание "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) се извършва на заседание на съответния научен съвет. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав на научния съвет. При определяне на списъчния състав не се вземат предвид членовете, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или ползват продължителен отпуск. По този ред могат да се приспадат до 1/6 от членовете на научния съвет.

На заседанието присъстват само членовете на научния съвет (с изключение на тези, които участват в конкурса) и рецензентите.

Научният съвет с обикновено мнозинство след тайно гласуване взима решение. С последното може да бъде или да не бъде направено предложение за даване на научно звание.

В 14-дневен срок от направения избор научната организация изпраща протокола от заседанието, документите и материалите на всички кандидати в съответната научна комисия на ВАК.

Забележка: При наличието на определени предпоставки, посочени по-горе в т. І на настоящото изложение (във връзка с чл. 18, ал. 2 ЗНСНЗ), научното звание се дава от съответния научен съвет без участието на научна комисия на ВАК.

4. Решение за даване или за отказ за даване на научно звание

В едномесечен срок от получаване на материалите от научния съвет научната комисия следва да вземе решение за даване, съответно за отказ за даване на научно звание. При особени случаи научната комисия може да назначи допълнителен рецензент, при което срокът за взимане на решение може да бъде удължен до 3 месеца.

Нормативно са предвидени няколко хипотези при взимането на решение.

а) Случаи, при които научният съвет е направил предложение за даване на съответното научно звание:

- ако научният съвет е направил предложение за даване на научното звание и не се установят отклонения от установените от Президиума на ВАК критерии, научната комисия взима решение за даване на научно звание;

- ако при направено предложение за даване на научно звание научната комисия откаже да го даде, научният съвет в едномесечен срок може да направи възражение, по което се произнася научната комисия.

б) Случаи, при които научният съвет не е предложил даването на съответното научно звание

В случай, че научният съвет с решението си не прави предложение за даване на научно звание, научната комисия следва да даде мнение пред Президиума на ВАК дали при взимането на това решение е допуснато съществено отклонение от установените критерии. Ако Президиумът установи, че такова отклонение е допуснато, той може да отмени решението и или да го върне за ново разглеждане от научния съвет, или сам да реши въпроса. Решението на Президиума в този случай е окончателно – не може да бъде преразглеждано и не подлежи на съдебен контрол.

Забележка: При взето решение за даване на научно звание "доцент", "професор" или "старши научни сътрудник" (І или ІІ степен) Президиумът на ВАК издава свидетелства по установен образец на съответните лица и уведомява писмено научната организация, обявила конкурса.

5. Контролно производство

Законът предвижда особено контролно производство по отношение на решенията на научната комисия, съответно на научния съвет, с които решения се дава или решенията, с които повторно се отказва даване на научно звание. В случай, че такова решение се отклонява съществено от установените критерии, Президиумът на ВАК в срок не по-късно от два месеца след получаване на материалите може да го отмени и да върне материалите за ново разглеждане.

Ако научната комисия, съответно научният съвет в случаите по чл. 18, ал. 2 ЗНСНЗ потвърдят отмененото решение и отново бъде образувано контролно производство, Президиумът на ВАК може сам да реши въпроса. Решението на Президиума в този случай е окончателно – не може да бъде преразглеждано и не подлежи на съдебен контрол.

Забележка: Ако Президиумът на ВАК не образува контролното производство в предвидения двумесечен срок, решението на научната комисия се счита за окончателно.

6. Обжалване на решенията на научния съвет и на научната комисия

Нормативно е предвидена възможността кандидатите за научно звание "доцент", "професор" и "старши научен сътрудник" (І или ІІ степен) да правят възражения срещу отрицателните решения на научните съвети и на научните комисии. Срокът за упражняване на това право е един месец. Основания за обжалване могат да бъдат само допускане на нарушения по процедурата и неправилно изчисляване на необходимото мнозинство.

Възраженията се разглеждат от Президиума на ВАК. Ако бъде установено съществено нарушение на процедурата – провежда се нов избор, съответно ново заседание на научната комисия. При установяване на неправилно изчисляване на мнозинството взетото решение се изменя от научния съвет или от научната комисия в съответствие с действителния резултат от гласуването.

0 коментара

Добавете коментар