ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:53


Правно основание

Закон за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ)

Правилник за прилагането на Закона за научните степени и научните звания (ППЗНСНЗ)

Характеристика

Настоящото изложение указва условията и реда за даване и отнемане на научна степен "доктор на науките".

Съгласно чл. 2 ЗНСНЗ научни степени са "доктор", "доктор на науките" и "почетен доктор".

Научна степен "доктор на науките" се дава в областта на следните науки: математически, физически, химически, географски, геолого-минералогически, биологически, селскостопански, философски, икономически, исторически, педагогически, юридически, филологически, медицински, фармацевтически, ветеринарно-медицински, технически, архитектурни, изкуствознание и военни. Президиумът на Висшата атестационна комисия може да определя и други области на науката, в които да се дава научна степен "доктор на науките" (чл. 1 ППЗНСНЗ).
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Научна степен "доктор на науките" се дава от научните комисии на Висшата атестационна комисия (ВАК) по предложение на научните съвети на съответните научни организации (чл. 18, ал. 1 ЗНСНЗ).

Във връзка с въпроса за компетентния орган за даване на научна степен "доктор на науките" следва да се направят някои разяснения.

Висшата атестационна комисия се състои от Президиум и научни комисии по отделни научни области или специалности и е към Министерски съвет (чл. 32 ЗНСНЗ).

Президиумът на Висшата атестационна комисия по предложение на съответното ведомство определя кои научни съвети, по кои научни направления или области и за кои научни степени и научни звания имат право да приемат защити (чл. 15.1 ППЗСНЗ). За научните организации, чиито научни съвети нямат право да приемат защити, Президиумът на Висшата атестационна комисия определя в кои научни съвети и по кои научни направления или области да се приемат защитите (чл. 15.6 ППЗНСНЗ).

Научни организации съгласно чл. 14 ППЗНСНЗ са: академиите, научните обединения, научно-учебните обединения, единните центрове за наука и подготовка на кадри, висшите учебни заведения, факултетите, центровете за научноизследователска и развойна дейност, научните институти, научните центрове и самостоятелните научни лаборатории.

2. Изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Научна степен "доктор на науките" се дава на лица с висше образование, които са защитили дисертационен труд (чл. 4, ал. 1 ЗНСНЗ).

Не може да бъде дадена научна степен "доктор на науките" на лице, спрямо което е постановена влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление или за позорно престъпление (чл. 30, ал. 1 ЗНСНЗ).

3. Дисертационен труд

Дисертационният труд за получаване на научна степен "доктор на науките" трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос в науката (чл. 5, ал. 2, б "б" ЗНСНЗ). Той може да бъде научноизследователски труд, отпечатан изцяло или в съществени негови части, или оригинално творческо научно постижение (откритие, изобретение, конструкторска, технологическа или друга научно-приложна разработка), което е внедрено в практиката (чл. 3.1 ППЗНСНЗ).

Дисертационният труд се счита за отпечатан, когато е издаден като монография, студия или научна статия в научни списания, годишни научни издания или специализирани научни сборници в страната или в чужбина. Ако трудът съдържа данни или сведения от поверителен характер, той може да бъде отпечатан само за служебно ползване (чл. 4 ППЗНСНЗ).

Представеното като дисертационен труд творческо научно постижение трябва да бъде внедрено, което се удостоверява писмено от организацията внедрител (чл. 5 ППЗНСНЗ).

Дисертационните трудове за получаване на научна степен "доктор на науките" се подготвят единствено самостоятелно (чл. 6 ЗНСНЗ).

Забележка: Дисертационен труд може да бъде и част от колективен труд, ако изрично е посочено, че тази част е създадена от кандидата за получаване на научна степен "доктор на науките" (чл. 4, ал. 3 ЗНСНЗ).

4. Необходими документи

Към молбата до научния съвет за получаване на научна степен "доктор на науките" заявителят трябва да приложи:

- препис от решението на научното звено;

- личен формуляр по установения образец;

- диплом за завършено висше образование;

- дисертационен труд в 4 екземпляра;

- автореферат в 4 екземпляра;

- отпечатани или приети за печат научни трудове или материали за внедреното творческо постижение, свързани с дисертационния труд, в 1 екземпляр;

- характеристика на дисертанта от научната организация, предприятието или учреждението, където той работи (чл. 22 ППЗНСНЗ).

5. Вътрешен ход на административната услуга

а) Действия на научното звено

След като бъде изготвен дисертационният труд той трябва да бъде предоставен на съответното научно звено (сектор, отдел, катедра, секция и др.), което в едномесечен срок следва да го обсъди на заседание. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват 2/3 от членовете на научното звено, които са хабилитирани или имат научна степен. В обсъждането на дисертационния труд могат да участвуват всички научни работници, които са членове на научното звено, включително и нещатните. Решенията се взимат при явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите щатни членове (чл. 20.1-20.4 ППЗНСНЗ).

Ако научното звено вземе решение, с което се предлага откриване на процедура за защита, то се изпраща в 7-дневен срок на съответния научен съвет (чл. 20.5 ППЗНСНЗ).

В случай, че е взето решение, с което не се предлага откриване на процедура за защита, дисертантът може да представи дисертационния си труд в научния съвет, ако приложи три положителни отзива от професори, старши научни сътрудници І степен или доктори на науките в същото научно направление, независимо от местоработата им (чл. 21 ППЗНСНЗ).

б) Откриване на процедурата за защита на дисертационния труд и рецензиране на последния

Дисертантът подава до съответния научен съвет молба, към която прилага описаните в т. 4 от настоящото изложение документи. В едномесечен срок от получаване на молбата научният съвет открива процедурата за защита на дисертационния труд и избира рецензенти, на които предава по един екземпляр от научния труд и автореферата (чл. 23 ППЗНСНЗ).

За рецензенти на трудове за получаване на научната степен "доктор на науките" се избират трима хабилитирани научни работници, от които поне двама професори, старши научни сътрудници І степен или доктори на науките. Докторите на науките могат да бъдат рецензенти независимо от това, дали са хабилитирани (чл. 21, ал. 3 и 4 ЗНСНЗ). По специалностите, по които няма достатъчно старши научни сътрудници І степен, професори или доктори на науките, по предложение на научния съвет, съответната научна комисия на ВАК дава разрешение по изключение да се избират за рецензенти други хабилитирани научни работници от същото научно направление. Също по изключение, когато у нас няма достатъчно специалисти, съответната научна комисия на ВАК може да разреши избирането на рецензенти от чужбина (чл. 24 ППЗНСНЗ).

Рецензентите са длъжни да представят рецензиите си не по-късно от три месеца след получаване на материалите (чл. 22, ал. 1 ЗНСНЗ). В рецензиите трябва да бъде изтъкнато теоретическото и практическото значение на разработените в дисертационния труд проблеми и да се направят обосновани изводи дали той отговаря на изискванията на закона (чл. 27 ППЗНСНЗ). За съзнателно дадени неверни преценки рецензентите носят дисциплинарна отговорност (чл. 22, ал. 3 ЗНСНЗ).

В срок от един месец от възлагането на рецензията рецензентите трябва да дадат предварителен отзив дали да бъде допуснат дисертационният труд до защита и дали авторефератът го отразява пълно и точно (чл. 25.1 ППЗНСНЗ). В случай на отрицателен отзив дисертационният труд следва да бъде върнат на кандидата за допълнително обработване, след което дисертантът има право да го защитава и при повторни отрицателни отзиви.

в) Насрочване и провеждане на защитата

Готовите рецензии се предоставят на научния съвет, който в срок не по-дълъг от 30 дни след това насрочва защитата. За мястото и времето на последната трябва да бъде публикувано съобщение в един от централните ежедневници не по-късно от 14 дни преди защитата.

Провеждането на защитата се извършва на публично заседание на научния съвет с изключение на случаите, при които дисертационните трудове са по материали с поверителен характер. Тогава заседанието е закрито (чл. 24, ал. 3 ЗНСНЗ).

Участието на рецензентите на защитите е задължително. Изключение се допуска, когато единият от тях е в чужбина или отсъствува поради болест, при условие, че неговата рецензия е положителна. В противен случай защитата се отлага и се насрочва отново по описания по-горе ред.

За да бъде редовно, на заседанието на научния съвет трябва да присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав на хабилитираните лица и докторите на науките. При установяване списъчния състав на хабилитираните лица и докторите на науките не се вземат предвид тези от тях, които се намират в чужбина или отсъствуват поради болест. По този ред могат да се приспадат най-много до 1/6 от хабилитираните лица и докторите на науките - членове на научния съвет. Членовете на научния съвет, които защитават дисертационен труд или участват в конкурс за хабилитиране, не се включват в списъчния състав на съвета и нямат право на глас (чл. 17 ППЗНСНЗ).

След като се установи наличието на необходимия кворум, защитата започва (чл. 29.4 ППЗНСНЗ). Първо председателят на научния съвет съобщава съдържанието на представените документи и материали. Следва характеристика на научните постижения на дисертанта, дадена от определено от научното звено хабилитирано лице или доктор на науките. Дисертантът пристъпва към излагане на основните положения на защитавания от него дисертационен труд. Прочитат се рецензиите и започват разискванията, в които могат да участват всички присъстващи лица. Дисертантът е длъжен да вземе отношение по зададените въпроси и направените критични бележки. Разискванията по дисертационния труд приключват при съгласието на повече от половината от присъствуващите членове на съвета, взето с явно гласуване (чл. 30 ППЗНСНЗ).

Научният съвет взима решение по защитата с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от списъчния състав, по който се определя кворумът (чл. 23, ал. 3 и 4 ЗНСНЗ). С решението може да бъде или да не бъде направено предложение за даване на научна степен "доктор на науките".

г) Решение на научната комисия

Ръководителят на научната организация изпраща препис от протокола и решението на научния съвет заедно с всички необходими документи по т. 4 от настоящото изложение на съответната научна комисия на ВАК най-късно 14 дни след заседанието на научния съвет (дисертационният труд се изпраща в 2 екземпляра, а авторефератът - в 15 екземпляра) (чл. 31.1 ППЗНСНЗ).

В едномесечен срок от получаване на материалите по защитата научната комисия следва да разгледа предложението на научния съвет (чл. 32 ППЗНСНЗ).

В случай, че с решението си научният съвет прави предложение за даване на научна степен "доктор на науките" и не се констатират отклонения от установените критерии на Президиума на ВАК (чл. 34, б. "б" ЗНСНЗ), научната комисия взима решение за даване на научната степен (чл. 25, ал. 2 ЗНСНЗ).

Ако при направено предложение за даване на научна степен научната комисия откаже да я даде, научният съвет може да направи възражение срещу това решение в едномесечен срок. По възражението се произнася научната комисия (чл. 26 ЗНСНЗ).

В случай, че научният съвет с решението си не прави предложение за даване на научна степен, научната комисия следва да даде мнение пред Президиума на ВАК дали при взимането на това решение е допуснато съществено отклонение от установените критерии. Ако Президиумът установи, че такова отклонение е допуснато, той може да отмени решението и да го върне за ново разглеждане от научния съвет, или сам да реши въпроса (чл. 25, ал. 3 ЗНСНЗ). Решението на Президиума в този случай е окончателно – не може да бъде преразглеждано и не подлежи на съдебен контрол (чл. 27а ЗНСНЗ).

В хипотезите на взето решение за даване на научна степен "доктор на науките" Президиумът на ВАК следва да издаде диплом по установен образец и да уведоми писмено научната организация, където е извършена защитата (чл. 33 ППЗНСНЗ).

д) Обжалване на решенията на научния съвет и на научната комисия

Кандидатът за научна степен "доктор на науките" може да направи възражение срещу отрицателното решение на научния съвет или на научната комисия само на основание допуснати нарушения по процедурата или неправилно изчисляване на необходимото мнозинство. Срокът за упражняване на това право е един месец. Възраженията се разглеждат от Президиума на ВАК (чл. 28, ал. 1 и 2 ЗНСНЗ).

Ако се установи, че е допуснато съществено нарушение на процедурата, провежда се нова защита, съответно ново заседание на научната комисия. При установяване на неправилно изчисляване на мнозинството взетото решение се изменя от научния съвет или научната комисия в съответствие с действителния резултат от гласуването (чл. 28, ал. 3 ЗНСНЗ).

6. Такси

Такси по провеждането на процедурата за придобиване на научна степен "доктор на науките" не се заплащат. Разходите, направени във връзка със защитата на дисертационни трудове, са за сметка на научната организация, в която се извършва защитата (чл. 35 ППЗНСНЗ).

0 коментара

Добавете коментар