ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:51


Правно основание

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)

Наредба за представителите по индустриална собственост (НПИС)

Характеристика

Представителите по индустриалната собственост извършват законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и интересите на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители по индустриална собственост, който се води от Патентното ведомство (ПВ). Едно лице може да се впише в регистъра само ако отговаря на определени нормативно установени изисквания и е издържало успешно изпита за представители, който се организира и провежда от ПВ.

Целта на настоящото изложение е да укаже на кой орган се възлага организирането на обучение и реда, по който се провеждат изпитите за представители по индустриалната собственост.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

ПВ е компетентно по настоящата услуга. То организира курсовете за обучение на представители по индустриална собственост и провежда изпити. Изпитът се полага пред петчленна комисия с председател и членове: по един юрист и държавен експерт от ПВ, един представител по индустриална собственост, един преподавател по патентно право или научен работник в областта на индустриалната собственост.

Забележка: Изпитната комисия се назначава от председателя на ПВ за всеки отделен изпит измежду утвърден от него състав с двугодишен мандат, състоящ се от: петима юристи и петима държавни експерти от ПВ, двама преподаватели по патентно право от висше учебно заведение, двама научни работници в областта на индустриалната собственост и трима представители по индустриална собственост.

2. Кандидати

Кандидат за изпита може да бъде всяко лице, което желае да стане представител по индустриалната собственост и отговаря на законовите изисквания.

3. Нормативно установени изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите

ПВ организира курс за представители по програма, утвърдена от председателя на ведомството. За да вземат участие в курса, желаещите заплащат такса.

Лицата, кандидатстващи за представители по индустриална собственост, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са дееспособни български граждани;

- да имат постоянно местожителство в Република България;

- да притежават официално призната в страната диплома за завършено висше техническо, природонаучно, икономическо в областта на интелектуалната собственост или юридическо образование;

- да имат практика в областта на закрилата на индустриалната собственост - две години.

За да бъдат допуснати до изпита, освен да отговарят на гореизброените изисквания, кандидатите трябва и да са заплатили изпитна такса.

4. Необходими документи

Изпитът започва по молба на кандидата, в която се указват обектите на индустриална собственост, за които се желае представителство. Кандидатът се допуска до изпит, ако отговаря на изискванията, посочени в чл. 4, т. 1-4 НПИС.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Изпитът се провежда при условие, че са постъпили не по-малко от пет молби. Редът за провеждане, обхватът, начинът на оценяване и насрочването на изпита се определят с акт на председателя на ПВ. Изпитът е писмен и устен и не е публичен.

На писмения изпит, според разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НПИС, един от кандидатите за представител по индустриална собственост тегли тема, включваща изпитните казуси, измежду най-малко две теми, предложени от председателя на изпитната комисия. Ако трима от членовете на комисията преценят, че кандидатът владее материята в достатъчно добра степен и му дадат най-малко оценка добър (4) по предварително определена система за оценяване, писменият изпит се счита за издържан. Издържаният писмен изпит е условие за допускане до устен. Той се счита за издържан, ако поне трима от членовете на комисията преценят,че кандидатът притежава необходимите познания и умения, и му дадат най-малко оценка добър (4).

При провеждане на изпита комисията преценява дали кандидатът за представител има:

- познания в областта на закрилата на индустриалната собственост, включително и международните договори в тази област;

- познания в областта на гражданското и административното материално и процесуално право и на други права, свързани с индустриалната собственост;

- необходимите способности за практическото прилагане на познанията е тези области.

За провеждането на изпита се съставя протокол, подписан от председателя и членовете на комисията, в който се вписват мястото и датата на изпита, имената на кандидатите, както и резултатите от писмения и от устния изпит. Протоколите на изпитната комисия се съхраняват в ПВ. На всеки кандидат, издържал изпита, ПВ издава документ, който съдържа:

- името на кандидата и ЕГН;

- датата на изпита и резултата от него.

Документът се подписва от председателя на изпитната комисия и се подпечатва.

Забележка: Кандидат, който не е издържал изпита, може да се яви отново по общия ред.

6. Такси

Кандидатът се допуска до изпит, ако е заплатил вноска в размер пет заявителни такси за патент.

Таксата за курса за представители по индустриалната собственост се определя от председателя на ПВ.

1 коментара

  1. Продавам всички съществуващи модели микрослушалки, микро за преписване чрез GSM, Радиостанции и др. http://microslushalka.eu/ : 0897516793 ; 0885627796 ; 0878445069

Добавете коментар