ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:50Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за паметниците на културата и музеите

Закон за подземните богатства

Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата

Характеристика

Поместеното описание на административна услуга указва реда и условията за издаване на становища със специфични изисквания при инициативи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства и за отдаване на концесии.

Становищата, предмет на разглежданата услуга, се издават поради необходимостта от опазване на недвижимите паметници на културата и тяхната среда, отчитайки нуждите и развитието на съвременния живот, адаптирането и популяризирането им.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Съгласно Правилника за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата директорът на Националния институт за паметниците на културата (НИПК) предлага специфичните изисквания, свързани с опазването на паметниците на културата при предоставяне на концесия.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде възложител – собственикът на имота, лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон; кметът или главният архитект на общината – служебно.

III. Необходими документи

Документите, които се изискват са:

- Заявление от възложителя или упълномощено от него лице;

- Картен материал, изясняващ точното местонахождение на паметника на културата и на обекта на концесията;

- Копие от документ за собственост;

- Фотодокументация;

- Предшестваща съгласувана документация, ако има такава.

Забележка: Документацията се представя в минимум два екземпляра, като единият остава в архива на НИПК.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Искането се адресира до директора на НИПК.

Националният институт за паметниците на културата, въз основа на вида, категорията и състоянието на паметника на културата, средата му и предписанията за опазване, преценява възможностите за намеса по него и в охранителната му зона, като поставя конкретни условия и ограничители, свързани с опазването му. В законоустановените срокове НИПК дава исканото становище. Ако са изпълнени нормативно установените изисквания се допускат инвестиционни инициативи, свързани с намеси по единични паметници на културата и охранителните им зони.

При отказ за издаване на желания административен акт заявителят може да обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

V. Такси

Дължимите такси са уредени в одобрен от Министерството на културата ценоразпис.

0 коментара

Добавете коментар