ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:47


Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за научните звания и научните степени

Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация (Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005 г.)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Национален център за информация и документация

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се удостоверява завършена научноизследователска работа, регистрирана в Националния център за информация и документация (НАЦИД). Издадената в резултат на настоящата услуга служебна бележка служи за удостоверяване на научна продукция при различни процедури пред Висшата атестационна комисия.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по настоящата услуга, е Националния център за информация и документация.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга се явяват лица, занимаващи се с научноизследователска и преподавателска дейност.

III. Необходими документи

За да започне производството по настоящата услуга, заявителят следва да подаде заявление за издаване на служебна бележка за завършени научноизследователски работи .

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава адресираното до директора на дирекция ИПУ заявление . След приемане на заявлението, компетентният орган извършва проверка за съответствие в БД "СИРЕНА". В резултат от проведено търсене излиза списък с научни разработки, където лицето-заявител е посочено като автор или участник в авторския колектив. Списъкът се ранжира по година на завършване на разработките. За всяка разработка се издава отделна служебна бележка , тъй като авторските колективи са с различни субекти/участници. Служебната бележка се изготвя и предоставя на заявителя в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Издадената служебна бележка е безсрочна.

Обжалването се извършва по реда на АПК. По подадената жалба се отговаря в 7-дневен срок от получаването й.

V. Такси

Заявителят следва да заплати такса в размер на 3 лв. за издадена служебна бележка по утвърден Ценоразпис на информационните услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД.

0 коментара

Добавете коментар