ВПИСВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РЕГИСТЪРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:45


Правно основание

Търговски закон (ТЗ)

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)

Наредба за представителите по индустриална собственост (НПИС)

Характеристика

Заявителите на патент или полезен модел и всички други лица, които имат право да извършва действия пред Патентното ведомство (ПВ), могат да направят това лично или чрез местен представител по индустриалната собственост. Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват всички действия пред ПВ чрез такъв представител. Представителят извършва законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица в областта на индустриалната собственост. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители, който се води от ПВ.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда за регистрация на представител по индустриална собственост в регистъра на представителите на интелектуалната собственост и условията, на които трябва да отговарят те, за да се извърши регистрацията.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен да извърши вписването на представител по индустриалната собственост е председателят на ПВ. Ведомството води регистър за местните представители по индустриална собственост.

2. Заявител

Лицата, които желаят да станат представители по индустриална собственост, трябва да са издържали успешно изпита, който се организира и провежда от ПВ по нормативно определен ред. Преди да бъде вписан, кандидатът трябва да подпише клетвена декларация по чл. 12 НПИС, с която поема задължение за добросъвестно изпълнение на професионалните си задължения.

3. Нормативно установени изисквания към представителите

Представител по интелектуалната собственост може да бъде всяко дееспособно лице, което има:

- българско гражданство;

- постоянно местожителство в Република България;

- официално призната в страната диплома за завършено висше техническо, природонаучно, икономическо в областта на интелектуалната собственост или юридическо образование;

- практика в областта на закрилата на индустриалната собственост - две години;

- успешно издържан изпит за представител.

Не може да бъде представител лице, според текста на чл. 5 НПИС, което е:

- държавен служител или се намира в трудово правоотношение с физическо или юридическо лице;

- търговец по смисъла на ТЗ в това му качество;

- осъждано като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и не е реабилитирано;

- лишено от правото да упражнява професията представител за срока, за който е лишено;

- изпаднало в несъстоятелност и не е възстановено в правата си.

4. Необходими документи

Кандидатът подава молба до председателя на ПВ и декларация, че отговаря на необходимите законови изисквания. Към молбата се прилагат следните документи, които удостоверяват, че не са нарушени изискванията на чл. 5 НПИС:

- декларация за това, че лицето не е държавен служител, не е търговец, не е лишен от право да упражнява професията представител, не е изпаднал в несъстоятелност търговец, не е възстановен в правата си търговец;

- свидетелство за съдимост.

5. Вътрешен ход на услугата

А) Вписване в регистъра на ПВ

В регистъра се вписва всяко лице, което представи молба за вписване до председателя на Патентното ведомство и приложи документите, доказващи, че не нарушава условията на чл. 5 НПИС. В регистъра се вписват:

- името, презимето и фамилията на представителя;

- адресът на офиса;

- специалността съгласно дипломата;

- обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност.

След като кандидатът бъде вписан в регистъра, ПВ му издава удостоверение с датата на вписването и служебна карта. За вписването и промените в регистъра се прави публикация в бюлетина на ПВ.

ПВ съхранява досието на представителя.

Б) Заличаване

Заличаването в регистъра се извършва служебно по разпореждане на председателя на Патентното ведомство:

- по молба на представителя;

- при смърт;

- при отпадане на изискването за българско гражданство;

- при констатиране на някои от обстоятелствата по чл. 5 НПИС.

Забележка: Лице, което е заличено в регистъра, може да бъде вписано отново по негова молба, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени.

0 коментара

Добавете коментар