Трасиране, заснемане и координиране на границите на имотите

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:17


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)
Чл. 6, ал. 1, т. 3 и 10 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)


Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите, с цел определяне и обозначаване на граници на имоти


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственик на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

Срокът за изпълнение на услугата е тридесет работни дни, като ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксите за извършване на услугата са следните:

а) за трасиране на граници:

- за земеделски територии – 6,00 лева на всяка точка;
- за горски имоти – 8,00 лева на всяка точка;

б) за заснемане и координиране на граници:

- за земеделски територии – 6,00 лева на всяка точка;
- за горски имоти – 8,00 лева на всяка точка.

0 коментара

Добавете коментар