СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:16


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 6, ал. 1, т. 14 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за съгласуване на подробни устройствени планове (ПУП) при промяна на предназначението на имотите. По този начин се удостоверява съгласие на Министерството на земеделието и горите с ПУП за промяна на предназначението на имотите.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственикът на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление, придружено със скица и подробен устройствен план на имота, предназначението на който желае да бъде променено.

4. Вътрешен ход на административната услуга

За повече от един имот – началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности. Когато се иска съгласуване за един имот, се извършва проверка и съгласуване. ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ. В рамките на същия работен ден устройствения план се заверява с подпис, дата и печат ако съответства на актуалната база данни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 0,30лв. за всеки засегнат имот.

0 коментара

Добавете коментар