СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:15


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 5, ал. 1, т. 3 и 8 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за получаване на информация от регистъра на собствениците на недвижими имоти към общинската служба по земеделие и гори.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат собственикът на имота, съда или други оправомощени органи и заинтересовани лица.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец за предоставяне на информация от регистъра на собствениците.

4. Вътрешен ход на административната услуга

ОСЗГ извършва проверка и извлича справка от регистъра на собствениците или издава мотивиран отказ. Срокът за изпълнение на услугата е седем работни дни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

За административната услуга се събират следните такси:

а) на хартиен носител:

- до 6 имота – 1,50 лева;

- от 7 до 15 имота – 2,00 лева;

- над 15 имота – 2,50 лева;

б) на магнитен носител – 0,60 лева на килобайт.

0 коментара

Добавете коментар