СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА МАСИВ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:14


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 5, ал. 1, т. 4 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Административната услуга има за цел да укаже реда за получаване на информация от общинската служба по земеделие и гори за масив за ползване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат на имота, съда или други оправомощени органи и заинтересовани лица.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец за справка за налична информация от регистъра за масив.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Срокът за изпълнение на услугата е седем работни дни от подаване на заявлението. ОСЗГ издава и предоставя на заявителя исканата справка или издава мотивиран отказ. В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

За писмена справка за информация от регистъра за масив се заплаща такса в размер по 2 лв. на всеки 15 имота.

0 коментара

Добавете коментар