Регистриране на земеделски производители

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:13Правно основание

Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за извършване на регистрация в регистъра на земеделските производители. Целта е въвеждане на данни за физически и юридически лица - земеделски производители, както и подпомагане и развитие на земеделието. С регистрацията в посочения регистър земеделските производители придобиват право да се осигуряват социално и здравно като самоосигуряващи се лица; могат да продават земеделска продукция с преференции; получават данъчни облекчения; имат право да участват в разпределяне на субсидии; получават облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентните органи по извършване на административната услуга са общинските служби по земеделие и гори и областни дирекции "Земеделие и гори".

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица, занимаващи се със земеделско производство.

3. Необходими документи

Заявителят подава попълнена анкетна карта и анкетни формуляри по образец, заверени от общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота. Към анкетната карта се прилагат:

- за юридическите лица и едноличните търговци: удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ;
- за физическите лица: документ за самоличност; ако лицето обработва земя, представя документ, доказващ правното основание за ползването на земята; ако отглежда животни, представя опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар; ако е производител на винено грозде е необходимо да представи копие от удостоверение за регистрация на лозарското стопанство, заверено от съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Лицето, желаещо да се регистрира като земеделски производител, подава необходимите документи в областната дирекция "Земеделие и гори" по постоянен адрес на физическото лице или по седалище на юридическото лице (едноличен търговец). В срок от седем работни дни областна дирекция "Земеделие и гори" извършва регистрацията и издава регистрационна карта на земеделския производител.

0 коментара

Добавете коментар