РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА ИЛИ НАЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН ЗА АРЕНДА И НАЕМ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:12


Правно основание

Наредба № 6 от 18 февруари 2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (Наредба № 6)

Чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем. По описания ред се извършва отразяване на ограничения по отношение на недвижим имот и контрол по отношение на ползването. Целта на регистрацията е легитимиране на лицата и поддържане на данни относно собствеността и ползването на земеделските земи.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител е арендаторът или наемателят на имота.

3. Необходими документи

Заявителят следва да отправи заявление до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота, когато обект на договора е земеделска земя или по адрес на арендатора, когато обект на договора са движими или недвижими вещи за земеделско производство. Заявлението трябва да е придружено с копие от вписаните в нотариалните книги договори за аренда или наем.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В резултат на подадените документи ОСЗГ извършва отразяване в партидата на определен имот на договор за аренда или наем. Срокът, в който следва договорът да се впише в регистъра, да бъде издаден талон и да бъде отразен в партидите на имотите е седем работни дни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

За регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем се събира такса 2 лв.

0 коментара

Добавете коментар