ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:10


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 5, ал. 1, т. 2 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за презаверяване на скица на поземлен или горски имот от картата на възстановената собственост. Скицата се презаверява, в случай че е изтекъл срока на валидност и няма промени в данните за имота.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственикът на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота, като представи скицата която желае да бъде презаверена.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява заявленията и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

Служител на ОСЗГ предоставя на заинтересованото лице скицата с печат дата и подпис в рамките на същия ден, ако тя съответства на актуалната база данни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 2 лв.

0 коментара

Добавете коментар