ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСТНИ СПРАВКИ НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГИ РЕГИСТРИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:09


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 10 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за получаване на информация от заинтересовано лице чрез предоставяне на устни справки на възстановената собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственикът на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да отправи искане за предоставяне на устна справка до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В отговор на подаденото искане се извършва проверка и се дава справка на заявителя или се издава мотивиран отказ.

Ако лицето не получи исканата информация може да подаде жалба до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 2 лв. за един имот.

0 коментара

Добавете коментар