ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАЛАНС ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:05


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 5, ал. 1, т. 6 и 8 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото описание разглежда реда за предоставяне на баланс по следните характеристики: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост. Целта е получаване на информация за характеристиките на имоти от заинтересовано лице.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат собственикът на имота, съда или други оправомощени органи и заинтересовани лица.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец за предоставяне на баланс по характеристики.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В отговор на заявлението се извършва проверка и се извлича справка, като ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ. Срокът за изпълнение на услугата е седем работни дни.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата за извършване на услугата е в размер на:

- на хартиен носител - 0,70 лева на параметър;

- на магнитен носител – 0,60 лева на килобайт.

0 коментара

Добавете коментар