ОТДАВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЧРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:04


Правно основание

Чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Чл. 47 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за арендата в земеделието

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за отдаване за ползване на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем или аренда, чрез търг или конкурс за земеделско производство. Целта на административната услуга е насърчаване на обработването на земеделски земи.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Министерство на земеделието и горите (МЗГ) е компетентно да отдава земите от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез конкурс. Областната дирекция "Земеделие и гори" ОД"ЗГ" по местонахождение на имотите от държавния поземлен фонд е компетентна да ги предоставя под наем или аренда чрез търг.

2. Заявители

Заявители на услугата могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители.

3. Необходими документи

Заявление и конкурсна документация, скица и баланс по начин на трайно ползване.

4. Вътрешен ход на административната услуга

4.1. Заинтересованото лице, което желае да ползва земи от ДПФ под наем или аренда чрез конкурс, подава до МЗГ заявление и конкурсна документация. Лицето заплаща съответно стойността на конкурсната документация и разходите за вписване на договора за наем или аренда в службата по вписвания.

В срок до три месеца лицето, което е участвало в конкурса следва да получи писмено уведомление от МЗГ за резултатите, а в случай че е спечелило конкурса следва да му бъде предоставен проект на договор за наем или аренда.

4.2. Заинтересованото лице, което желае да ползва земи от ДПФ под наем или аренда чрез търг, подава до ОД"ЗГ" заявление по образец както и други документи посочени от Областната дирекция. Заплаща се само стойността на разходите за вписване на договора за наем или аренда в службата по вписванията.

В срок до три месеца лицето, което е участвало в търга при поискване следва да получи от представител на ОД"ЗГ" заверен препис от протокола на тръжната комисия.

В случай, че е спечелило търга на заинтересованото лице следва да бъде предоставен проект на договор за наем или аренда в срок един месец от изтичане на срока за обжалване на резултатите от процедурата.

В случай, че посочената услуга не е извършена в срок заинтересованото лице може да подаде жалба до директора на инспектората в Министерство на земеделието и горите.

Резултатът от услугата е издаване на заповед за определяне на лицето спечелило търг или конкурс или мотивиран отказ. Обжалването на индивидуалните административни актове се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1 коментара

  1. koga 6te bade tozi targ koga 6te se sastoi v otdelnite gradove

Добавете коментар