КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА РЕКУЛТИВИРАНИ ЗЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:03


Правно основание

Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (Наредбата)

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване, от Изпълнителната агенция по почвените ресурси (ИАПР). Рекултивираната земя, предназначена за земеделско ползване, се категоризира по реда на Наредбата. Категоризирането на земеделската земя се удостоверява с акт за експертиза на категориите на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, издаден от експерт на ИАПР – по образец съгласно Приложение № 2 към Наредбата.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Изпълнителната агенция по почвените ресурси (ИАПР).

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственикът на имота или заинтересовано лице.

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга заявителят подава искане, към което се прилагат:

- нотариален акт или друг документ за собственост на земята с отразена категория и придружен със скица; когато в документа за собственост не е отразена категорията на земята, се прилага удостоверение за категорията на земята при възстановяване на собствеността, издадено от общинската служба по земеделие и гори;

- проект за подробен устройствен (парцеларен) план за определяне на площадката (трасето) на обекта съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОЗЗ, а когато площадката (трасето) е определена по друг ред - копие от протокола (документа), с който е определена;

- скица с границите на определената площадка (трасе) съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ;

- удостоверение за поливност на земята съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 ППЗОЗЗ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Искане, заедно с приложенията се подава от заявителя до ИАПР. Въз основа на подадените документи се извършва категоризирането на рекултивираните земи и се издава "Акт за експертиза на категориите на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение", в който се вписва категорията на земеделската земя.

0 коментара

Добавете коментар