ИЗРАБОТВАНЕ НА СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ ИЛИ СЪЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:02


Правно основание

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото описание разглежда предпоставките и реда за изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти, с цел извършване от страна на заинтересованото лице на окончателна делба на имота или съответно обединяването му с друг имот.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственик или упълномощено от него лице, както и друго заинтересовано лице.

3. Нормативноустановени изисквания

Необходимо е един имот да е съсобствен и да е делим или съответно при съединяване да са налице два отделни имота.

4. Необходими документи

Заявителят подава заявление по образец и изготвен проект до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

В срок от десет работни дни ОСЗГ предоставя скица и заверен проект за разделяне или обединяване на имоти или издава мотивиран отказ. В случай че в посочения срок заинтересованото лице не получи скица и заверен проект, то може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори". В случай на отказ за одобряване на проекта заинтересованото лице може да обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такса

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 7 лв. на всеки дял от делим имот.

0 коментара

Добавете коментар