ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ НА ИМОТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:01
ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ НА ИМОТ

Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 6, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за предоставяне на копие от трасировъчен карнет на имот на хартиен носител от картата на възстановената собственост.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат собственикът на имота, съда или други оправомощени органи и заинтересовани лица.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление за издаване на трасировъчен карнет на имот.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

Срокът за изпълнение на услугата е тридесет работни дни, като ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 1,20 лв. за всеки имот.

0 коментара

Добавете коментар