ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ КАРТА ИЛИ НЕЙНА ЧАСТ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 08:00Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 6, ал. 1, т. 6 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за предоставяне на копие от карта или нейна част на хартиен носител от картата на възстановената собственост.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат собственикът на имота, съда или други оправомощени органи и заинтересовани лица.

3. Необходими документи

Заявителят следва да отправи заявление до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота за издаване на копие от карта или нейна част.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

Срокът за изпълнение на услугата е тридесет работни дни като ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ за издаване на копие от карта или нейна част.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата за издаване на копие от карта или нейна част – на кв.м. от картата:

- върху паус – 9,00 лева;

- върху хелиографна хартия – 6,00 лева;

- върху недеформируема материя – 18,00 лева.

0 коментара

Добавете коментар