ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 07:59


Правно основание

Закон за горите

Наредба № 31 от 11 август 2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд

Тарифа за таксите за административни и технически услуги

Характеристика

Целта на настоящата процедура е да укаже реда и критериите за регистрация на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика и издаване на удостоверение за това.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за горите упражняване на частна лесовъдска практика е:

- маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;

- събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи;

- изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд;

- изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени;

- организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи;

- оценка на гори и земи от горския фонд;

- управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини;

- експертизи и консултации по лесовъдски дейности;

- изработване на проекти за горски пътища и съоръжения.

Гореизброените дейности се извършват от физически лица, които са вписани в публичния регистър на Националното управление по горите (НУГ) на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика се издава от НУГ.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, което желае да извършва съответната дейност.

3. Нормативноустановени изисквания

За извършване на регистрацията е необходимо лицата да отговарят на следните изисквания, в зависимост от дейността:

- за извършване на дейностите по чл. 3, ал. 2, т. 3, 4, 6, 7, 8 и 9 от Наредба № 31 от 11 август 2003 г. в регистъра се вписва лице, което има висше лесовъдско образование, а за дейностите по т. 1, 2 и 5 - висше или средно лесовъдско образование. За извършване на дейностите по т. 9 в регистъра може да се впише и лице, което има висше образование по специалността "транспортно строителство";

- за вписване в публичния регистър за дейността "Маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без материален добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" или средно образование по специалността "горско стопанство и дърводобив" или "горско и ловно стопанство" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 1 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "озеленяване", или "ландшафтна архитектура", или "екология" или средно образование по специалността "горско и ловно стопанство" или "горско стопанство и дърводобив", или "озеленяване" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 2 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "озеленяване", или "ландшафтна архитектура" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело" или средно образование по специалността "техник лесовъд" или "горско стопанство и дърводобив", или "механизация на горското стопанство и дърводобива", или "дърводобив и транспорт", или "дърводобивна промишленост" или приравнени към тях специалности и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 3 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Оценка на гори и земи от горския фонд" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко 3 г. и документ за завършен курс за оценка на гори и земите от горския фонд или да има издържан изпит по дисциплината "оценка на гори и земи от горския фонд";

- за вписване в публичния регистър за дейността "Управление на гори и земи от горския фонд, собственост на физически и юридически лица и на общини" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 3 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Експертизи и консултации по лесовъдски дейности" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "ландшафтна архитектура", или "екология", или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.;

- за вписване в публичния регистър за дейността "Изработване на проекти за горски пътища и съоръжения" е необходимо лицето да притежава диплом за завършено висше образование по специалността "горско стопанство" или "механизация на горското стопанство", или "лесоинженерно дело", или "транспортно строителство" и да има трудов стаж по специалността не по-малко от 5 г.

4. Необходими документи

За вписване в публичния регистър лицето подава в НУГ заявление по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба № 31 от 11 август 2003 г. Към заявлението се прилагат следните документи:

- копие от диплома за завършено образование съгласно изискванията на чл. 7-16 от Наредба № 31 от 11 август 2003 г.;

- документ за трудов стаж по специалността;

- документ за платена такса за разглеждане на заявлението;

- документ за платена такса за вписване в регистъра, представен след уведомяването на заявителя за регистрацията.

Забележка: кандидатите за вписване в регистъра за дейността "Оценка на гори и земи от горския фонд" прилагат към горепосочените документи и документ за завършен курс по оценка на гори и земи от горския фонд.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявленията за вписване в регистъра се разглеждат от комисия, назначена със заповед на началника на НУГ, която в едномесечен срок от датата на подаването изготвя мотивирано предложение до началника на НУГ. При констатиране на пропуски в подаденото заявление или приложенията към него комисията уведомява кандидата, който в срок 7 дни от получаване на уведомлението следва да отстрани пропуските. Началникът на НУГ се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Заявителят се уведомява в срок до един месец с препоръчано писмо с обратна разписка. Началникът на НУГ се произнася с мотивиран отказ по заявлението, когато лицето не е представило някои от необходимите документи и/или не отговаря на изискванията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на началника на НУГ и на заявителя се издава удостоверение по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 31 от 11 август 2003 г.

5. Такси

За извършване на услугата се дължат следните такси:

1. за разглеждане на заявление за вписване в регистъра - 10 лева;

2. за вписване в регистъра - 30 лева;

3. за вписване на промяна в регистъра - 10 лева.

1 коментара

  1. Имам весше образование - агрономическо и икономическо. Трябваше да нарвая санитарна сеч на собствени гори Обйрнах се към частен лесовъд в тр.Сенлиево. Проекта беше проформа и напрактика не играеше никакава роля. Въприки че лицето е идженер и има право да маркира дървета, по време на сечта констатирахме, че , че са допуснати много грешкил ну саяма това но тези частни лесовъди имат изработена система за рекетиране на собствениците- стопавните на горите. Проекто който беше изработен е фасулске работа за всеки вишист и особено за специалисти които агрономи които са изучавали - ботаника и биология - дървесни видове, ландшафт и са положили изпити по тази дисциплина.Ето защо предлагам закона да бъде разхлабен и в правилника да се добави че и специалисти с агрономическо образование да имат право да осъществяват частна лесовъдна практика, Друго е нужно ДА ИМА ИЗГОТВЕНИ ЦЯЛОСТНИ ПРОЕКТИ ЗА ГОРСКИТЕ МАСИВИ И ДОБСТВЕНИЦИТЕ ДА СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЦЕЛИЯ ГОРСКИ МАСИВ, а не както сега проекти на парче - по на парцели- с хиляди ненужни данни , който не са нужни никому и никой не ги взима под вничание. ТОВА СА ЗАКОНИ И ПРАВИЛТИЦИ КОЙТО СА ПРОФОРМА - БЕЗСМИСЛЕНИ НЕ РАБОТЕЩИ И НАПРАКТИКА СЪЗДАВАТ БЮРОКРАЦИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕКЕТ.

Добавете коментар