ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

  • Вторник, 10 Февруари 2009 07:58
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Правно основание

Чл. 19, ал. 1 от Закона за горите

Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат редът и условията за издаване на удостоверение от Националното управление по горите след приемането на оценка на гори и земи от горския фонд, извършена от експерт-оценител след оглед (инвентаризация) на имота. Оценката се извършва за определяне на:

- базисните цени при сделки с горски имоти;

- цените за изключване на гори и земи от горския фонд;

- цените за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд;

- базисните цени за уедряване на горски имоти;

- стойността на обезщетението при отчуждаване на гори и земи от горския фонд;

- базисната цена на отделно стоящи дървета в горския фонд и извън него;

- цените на горските имоти при застраховки, ипотеки, апортни вноски и други случаи, за които нормативен акт или държавен орган изисква оценка на имота.

Базисните пазарни цени на горските имоти изразяват тяхната парична стойност в левове в зависимост от стойността на земята, месторастенето, насаждението, специалните полезни функции на горите, местоположението и други икономически фактори. Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да предоставят безвъзмездно информация за извършване на оценката, когато е за нуждите на Националното управление по горите.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Оценката се приема от създадени от началника на Националното управление по горите комисии и за нея се издава удостоверение.

2. Заявител

Заявители на услугата са собственици на гори и земи от горския фонд, които са заинтересовани от извършване на оценката.

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга е необходимо заявителят да представи в съответното Регионално управление по горите, лично или чрез представител, следните документи:

- заявление;

- оценителски доклад и скица-проект на имота;

- партида от регистъра;

- извадка от карта на лесоустройствен проект;

- таксационно описание;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи в срок от 37 дни компетентният орган издава удостоверение за оценка на имота, което се предоставя на заявителя от оправомощен служител в Регионалното управление по горите.

5. Такси

За издаване на удостоверението се заплаща такса в размер на 10 лева.

0 коментара

Добавете коментар