ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 07:56


Правно основание

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Съвместна заповед на министъра на земеделието и горите и министъра на финансите № РД 46-328/17.04.2003 г. и № ЗМФ-283/16.04.2003 г., с която се определят изискванията към лицата, реда и условията за включването им в списъка по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, както и реда и условията за заличаване на вписани в списъка лица

Характеристика

Настоящото изложение има за цел да укаже реда и условията за издаване на удостоверение за оценители на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ. Удостоверението за оценител на земеделски земи дава възможност на притежателя му да извършва оценки на земеделски земи по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, както и на съдебно–счетоводни експертизи, касаещи оценка на земеделски земи.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е министърът на земеделието и горите.

2. Заявители

Заявител на услугата може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

- да има висше образование или научно звание по някоя от следните специалности: геодезия, земеустройство, хидромелиоративно строителство, икономика, агрономство;

- да има трудов стаж по специалността над 3 години;

- да е завършило курс за оценител на земеделски земи по квалификационни програми, одобрени от министъра на земеделието и горите или да е придобило квалификация на оценител на земеделски земи по съгласувана с министъра на земеделието и горите учебна програма на висшето училище.

3. Необходими документи

За включване в списъка по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ и за издаване на удостоверение за оценител на земеделски земи лицето следва да:

- подаде писмено заявление (по образец);

- приложи към заявлението си копие от документите, доказващи, че отговаря на гореизброените изисквания, както и да приложи трудова автобиография и актуално свидетелство за съдимост (оригинал).

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава до министерство на земеделието и горите, дирекция "Поземлени отношения". Няма срок, в който лицето трябва да подаде заявлението. Комисията, определена със Заповед № РД 09-939/26.10.2006 г., периодично разглежда постъпилите заявления и предприема необходимите действия. Когато представените със заявлението документи са непълни, заявителят се уведомява за това по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Ако в 7-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят не отстрани непълнотите, заявлението се оставя без разглеждане. Ако в указания срок лицето изпрати изисканите документи, комисията ги разглежда и взема решение по тях.

Когато кандидатът не отговаря на изискванията, министърът на земеделието и горите отказва вписване с мотивиран писмен отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министърът на земеделието и горите разпорежда вписване на оценителя на земеделски земи под идентификационен номер в списъка по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, ако са спазени посочените изисквания. Вписването се извършва служебно.

Списъкът на одобрените лица се утвърждава със съвместна заповед на министъра на земеделието и горите и министъра на финансите и се обнародва в Държавен вестник.

Списъкът на оценителите по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ се актуализира периодично и се обнародва ежегодно в Държавен вестник.

Министърът на земеделието и горите издава удостоверителен документ (удостоверение) на оценителя на земеделски земи, за това, че е включен в утвърдения списък на оценителите по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, след обнародването в Държавен вестник. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Издаденото удостоверение за оценител на земеделски земи е безсрочно.

0 коментара

Добавете коментар