ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛОВЕН ВОДАЧ

  • Вторник, 10 Февруари 2009 07:55


Правно основание

Чл. 27, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат редът и условията за издаване на удостоверение за ловен водач. Ловни водачи са лицата, придобили право на подборно ловуване и завършили специален курс за подготовка и положили успешно изпит. Курсовете за подготовка и изпитите за придобиване право на ловен водач се организират и провеждат от държавните дивечовъдни станции и от Лесотехническия университет. Изпитите се провеждат от комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на удостоверение за ловен водач е Националното управление по горите.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, придобило право на подборно ловуване (Виж услугата Издаване на удостоверение за подборно ловуване) , което е завършило специалния курс за подготовка и е положило успешно изпит за придобиване на право на ловен водач.

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга е необходимо заявителят да представи лично или чрез представител следните документи:

- заявление;

- снимка;

- членска карта, удостоверяваща членството в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

- протокол от изпитната комисия за придобито право на ловен водач;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи в срок от 3 дни компетентният орган издава удостоверение за ловен водач по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, което се предоставя на заявителя от оправомощен служител в Националното управление по горите.

5. Такси

За издаване на удостоверение за ловен водач се заплаща такса в размер на 1 лев.

0 коментара

Добавете коментар