ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

  • Вторник, 10 Февруари 2009 07:54


Правно основание

Закон за защитените територии

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на разрешителни за транспортиране на дървесина, добита от местни физически или юридически лица с нестопанска цел в резултат на услугата Издаване на разрешително за ползване на дървесина от местното население в националните паркове.

Местни физически и юридически лица са тези, които имат постоянен адрес, седалище или адрес на управление в населено място, чието землището или част от него попада на територията на националните паркове.

Разрешителният режим е въведен с цел регулираното ползване на природен ресурс – дървесина, за поддържане на оптимално състояние на горските насаждения в националните паркове. При извършване на поддържащи санитарното състояние на горските насаждения в националните паркове дейности, законът допуска на местното население да се предоставя за ползване добитата съпътстващо дървесина. Ползване на дървесина е дейност, включваща добива на дървесината в горско насаждение и транспортирането й до адреса на заявителя.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешително за транспортиране на дървесина от местното население са директорите на дирекциите на националните паркове.

2. Адресати

Адресатите на разрешителното за транспортиране на дървесина са местни физически лица, местни читалища, училища, детски градини, юридически лица с нестопанска цел и други подобни, които са добили дървесина въз основата на разрешително за ползване на дървесина.

3. Вътрешен ход на административната услуга

Разрешителното за извоз на дървесина, добита от местно население до посочения от лицето адрес се издава след измерване, кубиране, сортиментиране и маркиране на добитата дървесина с контролната марка на лицето издало разрешителното за ползване, по начин позволяващ разчитането на номера. На челата на добитата строителна дървесина се надписва неговата кубатура. Разрешителното за извоз се издава в деня на транспортирането, след като ползвателят почисти района, съгласно указанията на гърба на разрешителното за ползване и на лицето, което го е издало.

В разрешителното се определя неговия срок на валидност. Когато поради обективни причини, той не може да бъде спазен, удължаването му се разрешава след подадено мотивирано искане.

0 коментара

Добавете коментар