ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕНОКОС В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:47


Правно основание

Закон за защитените територии

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

Характеристика

Административната услуга има за цел издаване на разрешително за сенокос на територията на националните паркове в Република България. Разрешителният режим е въведен за регулирано ползване на природен ресурс – сено, за поддържане на оптимално състояние на високопланинските пасища в националните паркове. Националните паркове са защитени територии с особен режим на опазване и ползване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешително за сенокос на територията на националните паркове са директорите на съответната дирекция на национален парк.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически и юридически лица, които желаят да добиват сено на територията на национален парк.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

- документ за самоличност или решение за регистрация на юридическо лице и актуално състояние;

- описание на количеството сено;

- местата в националния парк, където ще се коси.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до директора на съответната дирекция на национален парк. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане. Въз основа на подаденото заявление 7-дневен срок се издава индивидуален административен акт – разрешение. Разрешенията се издават по реда на постъпването на заявленията. Въз основа на акта, определени от директора длъжностни лица издават разрешително за по образец за ползване на сено, след заплащане на таксата, в зависимост от количеството. Отказ за разрешаване на ползването на сено се прави при изчерпване на количествата, в определените места и когато заявителят е посочил за ползване на сено място, което не е определено в годишния план, приет от съответната дирекция. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва на други лица. Ползването на сено, извън местата и количествата, определени с годишния план е забранено. Срокът на валидност се указва в издаденото разрешително за сенокос и не може да бъде по-голям от срока, определен в годишния план на съответната дирекция на национален парк.

5. Такси

За ползване на сено се заплаща такса в размер на 0,02 лева за кг.

0 коментара

Добавете коментар