ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:45


Правно основание

Чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на разрешителни за ползване на дървесина от местни физически или юридически лица с нестопанска цел в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове в Република България.

Националните паркове са една от категориите защитени територии в Република България. Разрешителният режим е въведен с цел регулираното ползване на природен ресурс – дървесина, за поддържане на оптимално състояние на горските насаждения в националните паркове. При извършване на поддържащи санитарното състояние на горските насаждения в националните паркове дейности, законът допуска на местното население да се предоставя за ползване добитата съпътстващо дървесина. Местни физически и юридически лица са тези, които имат постоянен адрес, седалище или адрес на управление в населено място, чието землището или част от него попада на територията на националните паркове.

Ползване на дървесина е дейност, включваща добива на дървесината в горско насаждение и транспортирането и до адреса на заявителя.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешително за ползване на дървесина от местното население са директорите на дирекциите на националните паркове.

2. Заявител

Заявители на услугата са местните физически лица. По този ред се допуска ползване на дървесина и от местни читалища, училища, детски градини, юридически лица с нестопанска цел и други подобни.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление за издаване на разрешително за ползване на дървесина от местно население по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до директора на съответната дирекция на национален парк. В случай, че има непълнота, административния орган незабавно уведомява заявителя за отстраняване на недостатъци и непълноти. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане. Въз основа на подаденото заявление в 7-дневен срок се издава индивидуален административен акт – разрешение. Разрешенията се издават по реда на постъпването на заявленията. Въз основа на акта, определени от Директора длъжностни лица издават разрешително за ползване на дървесина от местно население по образец, след заплащане на таксата за съответния клас дървесина. Отказ за разрешаване на ползването на дървесина се прави при изчерпване на количествата, в определените насаждения, предвидени за извършване на поддържащи и възстановителни дейности. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На едно физическо лице може да се издаде разрешително за ползване до 2 плътни кубически метра строителна дървесина и до 10 пространствени кубически метра дърва за огрев. За читалища, училища, детски градини, юридически лица с нестопанска цел и други подобни, съответно – до 10 плътни кубически метра строителна дървесина и до 30 пространствени кубически метра дърва за огрев.

На гърба на разрешителното се дават указания на ползвателя за почистване на района след ползването. След извършването на указанията, в деня на транспортирането на дървесината до адреса на заявителя, на същия се издава разрешително за извоз (виж услугата Издаване на разрешително за транспортиране на дървесина).

5. Такси

За разрешено ползване на дървесина в националните паркове от местното население се заплащат такси, в зависимост от вида и класа на дървесината, съгласно чл. 1, т. IV. от Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост.

0 коментара

Добавете коментар