ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПАША В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:45


Правно основание

Закон за защитените територии

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

Характеристика

Административната услуга има за цел издаване на разрешително за извършване на паша на територията на националните паркове в Република България. Пашата на домашни животни е регулирана чрез въвеждане на разрешителен режим, за поддържане на оптимално състояние на планинските екосистеми в националните паркове. Националните паркове са защитени територии с особен режим на опазване и ползване.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешително за паша на територията на националните паркове са директорите на съответната дирекция на национален парк.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически и юридически лица, които желаят да извършват паша на домашни животни на територията на национален парк.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

- документ за самоличност или решение за регистрация на юридическо лице и актуално състояние;

- описание на вида и броя на домашните животни;

- местата в националния парк, където ще пашуват.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до директора на съответната дирекция на национален парк. Изискуемите документи се подават със заявлението. В случай, че има непълнота административния орган незабавно уведомява заявителя и му определя 7-дневен срок за отстраняване на недостатъци и непълноти. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане. Въз основа на подаденото заявление в 7-дневен срок се издава индивидуален административен акт – разрешение. Разрешенията се издават по реда на постъпването на заявленията. Въз основа на акта, определени от Директора длъжностни лица издават разрешително за паша по образец, след заплащане на такса за съответния вид и брой домашни животни.

Отказ за разрешаване на паша се прави при надвишаване на броя на домашните животни, определен в годишния план, приет за съответната дирекция и когато заявителят е посочил за паша място, което не е определено в годишния план, както и когато посочи домашно животно, чието пашуване на територията на парка е забранено. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва на други лица. При паша на домашни животни се спазват следните задължителни условия:

- забранена е нощна паша и пашата без пастир;

- забранена е пашата в горите, извън ливадите и пасищата, определени в годишния план на съответната дирекция;

- забранено е лагеруването на домашни животни в близост до туристически обекти и пътеки;

- стадата се съпровождат от най-много три кучета, които задължително носят спъвачки.

Пашата, извън местата, площите, броя и вида на домашните животни, определени с годишния план е забранено. Срокът на валидност се указва в издаденото разрешително за паша и не може да бъде по-голям от срока, определен в годишния план на съответната дирекция на национален парк.

5. Такси

За паша на домашни животни се заплащат такси, съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост.

3 коментара

  1. опера мини 6.1 http://operamini-ru.org/ - опера мини 5
  2. игры на телефон без регистрации http://playmobilegames.ru/ - игры нa сенсорный тeлeфон
  3. haontar.info isrin.info http://haontar.info/ - haontar.info http://jelrodil.info/ - jelrodil.info

Добавете коментар