ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:43


Правно основание

Закон за защитените територии

Планове за управление на дирекциите на националните паркове

Характеристика

Националните паркове на Република България са защитени територии с особен режим на опазване и ползване. Собствениците и ползвателите на гори и земи в националните паркове не могат да ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения. Административната услуга има за цел да укаже реда и условията за издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешението са директорите на съответната дирекция на национален парк.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически и юридически лица, които желаят да извършат ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоражения на територията на национален парк.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

- обосновка от необходимостта за ограждане на сградата или съоръжението;

- местоположение на сградата/съоръжението (скица с координати, карта);

- площ на прилежащата територия;

- технически/работен проект;

- времеви график за извършване на дейността;

- видове СМР, които ще се извършват;

- брой на лицата, които ще извършват дейността;

- вид на необходимия транспорт/машини, които ще се използват;

- отговорно лица за извършване на дейността и начин за контакт с него;

- документ за актуалното състояние (за юридическите лица).

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до директора на съответната дирекция на национален парк. Заявления, които не са попълнени по образец или не се придружават от необходимите документи се оставят без разглеждане. Въз основа на подадените документи директорът издава индивидуален административен акт за разрешаване на дейността или мотивирано отказва издаването му. Отказ за разрешаване на дейността може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ограждането на прилежащи терени към съществуващи сгради и съоръжения се осъществява задължително под контрола на определени от директора длъжностни лица. В разрешението се определя в срокът му на валидност.
    

0 коментара

Добавете коментар