ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПАША

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:42


Правно основание

Чл. 68 от Закона за горите

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на годишно позволително за паша на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд. Позволителното за паша се издава от държавното лесничейство, като за паша в горите и земите от горския фонд - частна собственост, позволителното се издава въз основа на писмено съгласие от собственика на горите, в които се извършва пашата.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Пашата на селскостопански животни в горите и земите от горския фонд се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство.

2. Заявител

Заявители на услугата са лица, които желаят да извършват паша на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд.

3. Необходими документи:

- заявление;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Директорът на държавното лесничейство се произнася по заявлението в 3-дневен срок от подаването му. Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс. Срокът на действие на позволителното за паша е до края на календарната година, освен ако по искане на заявителя в него е вписан по-кратък срок.

5. Такси

За издаване на позволително за паша се заплаща такса в размер на 1 лев, като за всяко домашно животно, което ще пашува в държавния горски фонд, се заплаща допълнителна такса, както следва:

- за едър рогат добитък – 1,5лв;

- за коне, катъри, магарета и мулета – 0,80лв.;

- за овце – 0,30лв.;

- за свине – 0,60 лв.;

- за кози и ярета до 3 броя – 2 лв.;

- за кози или ярета до 5 бр. – 2,5лв.;

- за кози или ярета над 5 бр. – 6 лв.

0 коментара

Добавете коментар