ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:41


Правно основание

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)

Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов (Наредба № 8)

Тарифа за таксите, събирани по закона за рибарството и аквакултурите (Тарифата)

Характеристика

Риболовът е дейност, която следва да бъде организирана и провеждана по начин, който не възпрепятства естественото възпроизводство и миграциите на рибните ресурси във водите на Република България. Ето защо са регламентирани определени изисквания за извършването на риболов, диференцирани в зависимост от вида му - стопански или любителски.

Настоящата административна услуга има за цел да укаже реда и условията за издаване на билет за любителски риболов, необходим за правомерното осъществяване на риболов в определените рибностопански обекти.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

2. Заявител

Заявители на услугата са физически лица, които желаят да извършват любителски риболов.

3. Необходими документи

За издаване или презаверяване на билет за любителски риболов, кандидатът подава в съответното териториално звено на ИАРА, регистрационен формуляр (заявление), по образец, към което се прилагат:

- документ за платена такса;

- снимка;

- копие от акт за раждане, (за деца под 14 години);

- заверено копие от документ, удостоверяващ степента на увреждане (за лица с увреждания);

- заверено копие на членска карта в някое от сдруженията по чл. 11 от ЗРА, (за членове на риболовни сдружения).

4. Вътрешен ход на административната услуга

Билетът за любителски риболов се издава в 3-дневен срок от подаването на регистрационния формуляр и може да бъде издаден за срок от една седмица, един месец, шест месеца и една година.

Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните лесничейства, организациите по чл. 11 от ЗРА и други лица, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.

Билет е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

5. Такси

За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

- на седмичен 4 лв.;

- на месечен 8 лв.;

- на шестмесечен 15 лв.;

- на годишен 25 лв.

За издаване дубликат на годишен билет за любителски риболов се събира такса в размер 4 лв.

2 коментара

  1. zashto ima mesta kadeto iskat taksa i bilet na kakvo se dalji tova
  2. na tapata ni koronpirana darjava na tova se dalji pi4 niqkoi kato ti iska bilet plano go edna vadica v mucunata

Добавете коментар