ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТ ЗА ЛОВ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:40


Правно основание

Чл. 23 от Закона за лова и опазване на дивеча

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат редът и условията за издаване на билет за лов. Билетът за лов е личен документ, необходим за упражняване на право на лов, което включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти. Право на лов имат пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит по определени теми: дивечознание, ловно законодателство, дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, ловна кинология, болести по дивеча, оказване на първа медицинска помощ. Изпитът се полага пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите, която издава удостоверение на лицата, издържали изпита. С правото на лов е свързано и задължението за опазване на дивеча.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Билетът за лов се издава от държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е постоянният адрес на лицето, придобило право на лов.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, притежаващо удостоверение за придобито право на лов.

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга е необходимо заявителят да представи следните документи:

- заявление за издаване на билет за лов;

- удостоверение за придобито право на лов;

- снимки – 2 броя;

- членска карта,удостоверяваща членството в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи в срок от 3 дни компетентният орган издава билет за лов, който се предоставя на заявителя от оправомощен служител в държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция.

5. Такси

За издаване на билет за лов се заплаща такса в размер на 100 лева.

0 коментара

Добавете коментар