ИЗГОТВЯНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:39Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 2, ал. 1 и 2 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

При описаната административна услуга се предоставя скица на поземлен или горски имот от картата на възстановената собственост. Тя представлява копие от картата на възстановената собственост и отразява състоянието на имота към момента на издаването й съгласно данните в регистъра. Същата указва местоположение, граници и форма на собственост за определен имот.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е Общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявителят трябва да е собственик, съд или друг оправомощен органи или заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде писмено искане до ОСЗГ за издаване на скица на имот.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

В срок 7 работни дни ОСЗГ предоставя на заинтересованото лице 1 брой скица на имот или се издава мотивиран отказ.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

Скицата е валидна за срок от 6 месеца и може да се презаверява при липса на изменения в данните за имота.

5. Такси

За изготвяне на скица на имот се събира такса в размер 3 лв.

0 коментара

Добавете коментар