ЗАСНЕМАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛОЩНИ И ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ И/ИЛИ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:38


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 6, ал. 1, т. 15 и 16 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за заснемане и координиране на площни и линейни обекти и/или на трайни насаждения, с цел определяне координатите на обект.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга 
  

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственик на имота или друго заинтересовано лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец до ОСЗГ по местонахождение на имота.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

Срокът за изпълнение на услугата е тридесет работни дни, като ОСЗГ може да издаде мотивиран отказ.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксите за услугата са следните:

а) за заснемане и координиране на площни и линейни обекти – по 6,00 лева за всяка точка;

б) за заснемане и координиране на трайни насаждения:

- до 10 дка – 50,00 лева;

- от 10 до 50 дка – 50,00 лева + по 1,50 лева за всеки декар за горницата над 10 дка;

- от 50 до 300 дка – 110,00 лева + по 1,00 лева за всеки декар за горницата над 50 дка;

- над 300 дка – 360,00 лева + по 0,50 лева за всеки декар за горницата над 300 дка.

0 коментара

Добавете коментар