ЗАВЕРЯВАНЕ НА ИЗДАДЕНА СКИЦА НА ИМОТ И/ИЛИ КОПИЕ ОТ КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:37


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 5, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за заверяване на официален документ – издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване, с цел неговото използване от собственика или ползвателя на имота.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственикът на имота и/или ползвателя.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление до общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота за заверяване на скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване. Заявлението трябва да е да е придружено с издадената скица на имот и/или копието от картата на масивите за ползване, за които се иска да бъдат заверени.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В резултат на подаденото заявление се извършва проверка и заверка на издадена скица, като може да бъде постановен и мотивиран отказ. Срокът за изпълнение на услугата е един работен ден.

В случай, че ОСЗГ не извърши услугата в указания срок или откаже да извърши услугата, заинтересованото лице може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

Срокът на валидност на заверката е за съответната стопанска година или за срока по споразумението по чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 1 лв.

0 коментара

Добавете коментар