ЗАВЕРКА НА БИЛЕТ ЗА ЛОВ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:35


Правно основание

Чл. 23, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат редът и условията за заверка на билет за лов, издаден на лице, придобило право на лов. Билетът за лов е личен документ, необходим за упражняване на право на лов, което включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти. Право на лов имат пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит по определени теми: дивечознание, ловно законодателство, дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, ловна кинология, болести по дивеча, оказване на първа медицинска помощ. Изпитът се полага пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите, която издава удостоверение на лицата, издържали изпита. Билетът за лов следва да се заверява от притежателя му всяка календарна година. Лицата, незаверили билета си за лов за календарната година, не могат да упражняват правото на лов през годината. На лицата, незаверили билета си за лов в продължение на три последователни години, се отнема придобитото право на лов.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Билетът за лов се заверява в държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е постоянният адрес на лицето, придобило право на лов.

2. Заявител

Заявител на услугата е лице, притежаващо билет за лов (виж услугата Издаване на билет за лов ).

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга е необходимо заявителят да представи следните документи:

- билет за лов;

- заверена членска карта, удостоверяваща членството в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за календарната година;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи в срок от 1 работен ден компетентният орган заверява билета за лов, който се предоставя на заявителя от оправомощен служител в държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция.

5. Такси

За заверката на билет за лов се заплаща такса в размер на 15 лева.

0 коментара

Добавете коментар