ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:35


Правно основание

Закон за опазване на земеделските земи

Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за извършване на експертизи при промяна предназначението на земеделските земи (виж услугата "
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Изпълнителната агенция по почвените ресурси (ИАПР).

2. Заявител

Заявител на административната услуга може да бъде собственик на имот, по отношение на който се извършва промяна на предназначението.

3. Необходими документи

За извършване на административната услуга заявителят подава искане, към което се прилагат:

- нотариален акт или друг документ за собственост на земята с отразена категория и придружен със скица; когато в документа за собственост не е отразена категорията на земята, се прилага удостоверение за категорията на земята при възстановяване на собствеността, издадено от общинската служба по земеделие и гори;

- проект за подробен устройствен (парцеларен) план за определяне на площадката (трасето) на обекта съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОЗЗ, а когато площадката (трасето) е определена по друг ред - копие от протокола (документа), с който е определена;

- скица с границите на определената площадка (трасе) съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ;

- удостоверение за поливност на земята съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 ППЗОЗЗ.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Искане, заедно с приложенията се подава от заявителя до ИАПР. Въз основа на подадените документи се извършва експертиза и се издава "Акт за от извършена теренна експертиза", в който се вписва категорията на земеделската земя.

5. Такси

Заплащането на услугата е съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на ИАПР, утвърден от министъра на земеделието и горите, която се внася по бюджета на Изпълнителната агенция по почвените ресурси.

0 коментара

Добавете коментар