ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И В РЕГИСТЪРА НА ИМОТИТЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:34


Правно основание

Чл. 5 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (Наредба № 49)

Чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4 от Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (Тарифата)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за отразяване на промени в регистъра на собствениците или в регистъра на имотите. Административната услуга се извършва, когато е налице промяна на собствеността върху определен имот.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е общинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по местонахождение на имота.

2. Заявител

Заявител може да бъде собственик на имота или упълномощено от него лице.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец и нотариален акт или друг документ, представляващ основание за промяна в съответния регистър.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Началникът на ОСЗГ одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности.

В срок от десет работни дни ОСЗГ отразява промяната в съответния регистър или издава мотивиран отказ.

В случай че в посочения срок не е отразена промяната, собственикът може да подаде оплакване до съответната Областна дирекция "Земеделие и гори".

5. Такси

Таксата която се дължи за услугата е в размер на 1 лв. за всеки собственик/съсобственик или съответно за всеки имот.

1 коментара

  1. За въвеждане на промяна, всеки един от съсобствениците ли дължи такса за всеки имот - двама съсобственици - 2х1 лева = 2 лева за имот, трима 3х1=3 лева?

Добавете коментар