ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПО ЧЛ. 21 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:29


Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - чл. 21

Характеристика

Приемането на данъчна декларация за ползване на данъчни облекчения за деца цели предоставяне на право на данъчно облекчение за деца, представляващо намаление на годишната данъчна основа на местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, със сума, определена по закон.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да приеме данъчната декларация (ДД) е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП):

- по постоянен адрес на физическото лице;

- по адреса на последно пребиваване в страната за чуждестранните лица.

2. Заявител

Местни физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец.

3. Нормативноустановени изисквания

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година отговаря изцяло на изискванията на чл. 21 ЗДДФЛ.

4. Необходими документи

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 21 ЗДДФЛ и данъчна декларация по ЗДДФЛ.

Допълнителни документи се изискват само, когато някои от обстоятелствата в декларацията липсват или не са пълни и точни:

- удостоверение за раждане;

- удостоверение за назначаване на настойник/попечител;

- съдебни решения за присъждане на родителски права;

- за отнемане на родителски права;

- за настаняване на дете в приемно семейство или специализирана институция; смъртен акт, когато другият родител е починал и др.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Срокът за подаване на ДД е 15 април на следващата година.

Декларацията се подава в писмен вид, лично или от упълномощено лице в офисите на съответната ТД на НАП пред орган по приходите или в поставени за целта кутии. Може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка, да се подаде в определени пощенски клонове и или по Интернет, подписана с електронен подпис. Когато е подадена в некомпетентната дирекция, ДД се препраща в компетентната ТД, за което се уведомява лицето.

Приемащият служител регистрира ДД и издава входящ номер/дата по определения ред, в зависимост от начина на подаване.

При приемането на ДД се извършват проверки за наличие на задължителните условия за ползване на облекчението – проверка в регистър ЕСГРАОН дали детето е навършило пълнолетие, както и дали декларираните данни отговарят на изискванията, посочени в чл. 21 ЗДДФЛ, както следва:

- към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците – това обстоятелство се декларира, без да се извършват допълнителни проверки;

- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца – това обстоятелство се декларира, без да се извършват допълнителни проверки;

- наличието на доходи, формиращи годишна данъчна основа;

- писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година, която може да бъде попълнена в бланката към самата декларация, като съдържа задължителните идентификационни данни на декларатора, на другият приемен родител, близък или роднина и съответно за детето/децата за които няма да се ползва облекчението.

Такава декларация не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.

При развод упражняването на родителските права се предоставя винаги само на единия родител, който има право да ползва данъчното облекчение за деца, като в тези случаи не се изисква декларация от другия родител. Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл. 21, ал. 1-3 ЗДДФЛ и когато представи писмена декларация по чл. 21, ал. 4 ЗДДФЛ от другия родител.

В случаите, когато декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца е подадена след 15 април, административно-наказателно производство за подадена след срока декларация се образува само за лицата, които са длъжни да подават годишна данъчна декларация за получените от тях доходи. Извън това, подаването на декларацията по чл. 21 от ЗОДФЛ след 15 април не води до ограничаване на правото на ползване на данъчното облекчение за деца.

В случай, че са изпълнени определените в закона условия, данъчната основа се намалява със определените суми, което води до намаляване на дължимия или възстановяване на вече внесен данък на правоимащите лица.

0 коментара

Добавете коментар