ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:28
   


Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ)

Характеристика

Чрез деклариране на доходите на физическите лица и едноличните търговци по чл. 41 ЗОДФЛ по електронен път се установяват реализираните доходи и дължимите върху тях данъци, по бърз и удобен за клиентите начин.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна да приеме данъчната декларация е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на физическото лице, а за чуждестранните лица – по адреса на последно пребиваване в страната.

2. Заявител

Данъчно задълженото лице, желаещо да подаде данъчната декларация по електронен път.

3. Нормативноустановени изисквания

За да се осъществи подаването на декларации по електронен път е необходимо:

- подадено заявление от задълженото лице за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП;

- валиден електронен подпис на задълженото/упълномощеното лице.

4. Необходими документи

Данъчната декларация по чл. 41 ЗОДФЛ и приложения, съгласно ЗОДФЛ.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Декларацията се подава по 15 април на следващата година.

За да ползва услугата изпращане на декларации по електронен път, задълженото лице подава заявление – електронно или на хартиен носител.

Реквизитите, форматът и начинът на изпращане на електронното заявление се обявяват на Интернет страницата на НАП. Заявлението се подписва с електронния подпис на задълженото лице. В заявлението се посочват данни, идентифициращи лицата, които представляват субекта при подаването на декларации и съобщения по електронен път. Овластяването трябва да включва както подаването и подписването на декларации по електронен път от името на задълженото лице, така и приемането на електронни изявления издавани от приходната администрация до задълженото лице.

Когато задълженото лице няма електронен подпис и е упълномощило друго лице да подава и подписва декларации по електронен път от негово име, заявлението задължително се подава на хартиен носител, като към него се прилагат актовете за упълномощаване (пълномощно и др.).

Данните от подаденото заявление се въвеждат в регистър на подадените заявления, за което задълженото лице се уведомява писмено.

При получаване на данъчна декларация по електронен път, се извършват следните проверки:

- за наличие на подадено заявление за подаване на декларации;

- за наличие и валидност на електронен подпис;

- за съответствие на получения електронен документ с предварително обявените формат и параметри, на които следва да отговаря и спазването на нормативните изисквания за неговото съдържание и начинът на представянето му;

- за основание за подаване на декларацията по чл. 41 ЗОДФЛ.

За приетата декларация се издава удостоверение за входящ номер и дата.

0 коментара

Добавете коментар