ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, ИНВЕСТИРАЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАД 50 000 ЕВРО

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:25


Правно основание

Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи

Характеристика

Удостоверението се издава на лице, направило инвестиция в размер на над 50 000 евро, за да послужи пред съответните дипломатически представителства на Република България като основание за издаването на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец, който влиза в страната еднократно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

По смисъла на § 1, т. 6 ЗНИ "чуждестранна инвестиция" е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:

- акции или дялове в търговски дружества;

- право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;

- право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;

- право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

- ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

- кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца;

- интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

- права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган да издаде удостоверението е Българската агенция за инвестиции.

2. Заявител

Правото да поиска издаване на удостоверението принадлежи на чужденеца, който е инвестирал в Република България над 50 000 евро и желае да се възползва от удостоверението за да получи многократна виза за краткосрочно пребиваване.

3. Необходими документи

За издаване на удостоверението е необходимо да бъде подадена молба, придружена със съответните документи, доказващи извършената от лицето инвестиция над 50 000 евро и документ за самоличност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Постъпилата молба за издаване на удостоверение заедно с представените документи, доказващи извършването на инвестицията, се разглеждат от експерти от Дирекция "Инвестиционно и правно обслужване". След направена преценка на представения доказателствения материал се издава или се отказва издаването на удостоверението.

0 коментара

Добавете коментар