ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОХОД ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:24


Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Характеристика

Документът удостоверява размера на реализирания доход от чуждестранно физическо лице от източник в България, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, съгласно ЗДДФЛ и размера на платения данък. Той служи за представяне пред чуждестранна данъчна администрация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите:

- по постоянен адрес на пълномощника, когато чуждестранното лице е получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;

- София – град, когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка.

2. Заявител

Чуждестранни физически лица, желаещи да се снабдят с удостоверение за реализиран доход от чуждестранно физическо лице от източник в България, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа съгласно ЗДДФЛ.

3. Необходими документи

Искане за издаване на документ по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Искането се адресира до компетентната териториалната дирекция на националната агенция по приходи (ТД на НАП).

Орган по приходите извършва проверка на данните, посочени в искането и тези, в информационната система на НАП и ако намери искането за основателно издава удостоверението в срок от 7 дни от постъпването му. Когато искането е подадено в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

Два екземпляра от удостоверението се връчват на чуждестранното лице/пълномощника. Удостоверението се получава в ТД, където е подадено искането

0 коментара

Добавете коментар