ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В СТРАНАТА ПО ЧЛ. 37 И ЧЛ. 38 ОТ ЗДДФЛ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:23


Правно основание

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - чл. 58

Характеристика

Документът удостоверява размера на реализирания доход от чуждестранно физическо лице, подлежащ на облагане с окончателен данък по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ и размера на платения окончателен данък и служи за представяне пред чуждестранна данъчна администрация.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), в която е подадена декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ – ТД на НАП по място на регистрация на платеца на дохода.

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, компетентен орган е ТД на НАП:

- по постоянен адрес на пълномощника, когато чуждестранното лице е получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;

- София – град, когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка.

2. Заявител

Чуждестранни физически лица, заинтересовани да се снабдят с удостоверение за платен окончателен данък от чуждестранно физическо лице за доходи от източник в страната по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ.

3. Необходими документи

Искане за издаване на документ по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Искането се адресира до компетентната ТД на НАП.

Срокът за издаване на удостоверение на чуждестранно лице е 7 дни от постъпване на искането. Когато искането е подадено в ТД, различна от компетентната, срокът е 14-дневен.

В зависимост от вида на дохода, за който се издава удостоверение, органът по приходите извършва проверка на данните, посочени в искането.

При посочени неверни данни в искането на чуждестранното лице, органът по приходите подготвя мотивиран писмен отказ за издаване на удостоверение.

Два екземпляра от удостоверението, съответно екземпляр от отказа за издаване на удостоверение, се връчват на чуждестранното лице. Удостоверението се получава в ТД, където е подадено искането.

0 коментара

Добавете коментар