ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ОСИГУРИТЕЛ ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:22


Правно основание

Закона за чужденците в Република България, чл. 24, ал. 1, т. 2.

Характеристика

Издаването на удостоверение за наети по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице цели да се предостави информация за броя на разкритите работни места за български граждани от чужденци, упражняващи дейност в страната. Информацията служи за получаване на разрешение за продължително пребиваване на тези чужденци в Република България.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на НАП по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;

- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители в териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители");

- за чуждестранни физически лица без постоянен адрес в страната – ТД София-град.

2. Заявител

Чуждестранни физически и юридически лица.

3. Необходими документи

Искане за издаване на документ по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Орган по приходите извършва проверка в базата данни за регистрираните трудови договори, наличие на информация за декларирани финансови резултати и платени данъци. При наличие на информация, върху формуляра на удостоверението се попълват идентификационните данни на субекта и констатациите от проверката.

Удостоверението се издава в седем дневен срок от постъпване на искането и е валидно към датата на издаването му.

При липса основание за издаване на удостоверение се издава решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого, същото може да бъде обжалвано.

Към удостоверението се прилагат обобщена справка за осигурителя и справка за брой осигурени лица по месеци, разпечатани. С издаденият документ се удостоверяват факти и обстоятелства налични в информационната система на НАП.

0 коментара

Добавете коментар