ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРЯКА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:21


Правно основание

Чл. 24, ал. 1, т. 11 от Закона за чужденците в Република България

Чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за издаване от Министерство на финансите на удостоверения за извършена пряка инвестиция от чуждестранни лица в страната, с цел да послужи за получаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България, което се издава от компетентните органи на МВР.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Удостоверенията за извършена пряка инвестиция за получаване на продължително пребиваване в Република България се издават от Министерство на финансите.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат чуждестранни лица, извършили пряка инвестиция като съдружници, еднолични собственици или акционери в регистрирани в страната търговски дружества.

3. Необходими документи:

- заявление (молба) - свободен текст;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за съдебно актуално състояние;

- копие на удостоверението за регистрация БУЛСТАТ;

- учредителен договор;

- други документи, удостоверяващи извършената пряка инвестиция.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Приемната на Министерство на финансите до директора на дирекция "Външни финанси". Въз основа на подадените документи се издава удостоверение за продължително пребиваване в страната, което да послужат пред органите на МВР в съответствие с изискванията на нормативната уредба. При установяване на непълноти от страна на заявителя, той бива уведомен в писмен вид. Удостоверението за извършена пряка инвестиция е със срок на валидност 6 (шест) месеца от датата на издаване. Ако не бъде представено пред органите на МВР до този срок, то губи своята валидност.

2 коментара

  1. не се иска вече такова удостоверение за получаване на постоянно пребиваване на чужденец
  2. След като тази точка 11 е отпаднала от новите изменения на Закона за чужденците в България, на какво основание може да се вземе виза, при положение, че чужденеца има действаща фирма ?

Добавете коментар