ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРЯКА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:20


Правно основание

Чл. 25, т. 6 от Закона за чужденците в Република България

Чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за издаване от Министерство на финансите на удостоверения за извършена пряка инвестиция от чуждестранни лица в страната, с цел да послужи за получаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България, което се издава от компетентните органи на МВР.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган за издаване на удостоверението е Министерство на финансите.

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат чуждестранни лица, извършили пряка инвестиция като съдружници, еднолични собственици или акционери в регистрирани в страната търговски дружества.

3. Необходими документи:

- заявление (молба) - свободен текст;

- копие от съдебното решение за регистрация;

- удостоверение за съдебно актуално състояние;

- копие на удостоверението за регистрация БУЛСТАТ;

- учредителен договор;

- баланс и отчет за приходите и разходите;

- банкови документи;

- други документи удостоверяващи извършената пряка инвестиция.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава в Приемната на Министерство на финансите до директора на дирекция "Външни финанси". Въз основа на подадените документи се издава удостоверение за постоянно пребиваване в страната, което да послужат пред органите на МВР в съответствие с изискванията на нормативната уредба. При установяване на непълноти от страна на заявителя, той бива уведомен в писмен вид.

Удостоверението за извършена пряка инвестиция е със срок на валидност 6

(шест) месеца от датата на издаване. Ако не бъде представено пред органите на МВР до този срок, то губи своята валидност.

0 коментара

Добавете коментар