ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, КОЙТО ИМА РЕГИСТРАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

  • Понед., 09 Февруари 2009 16:20


Правно основание

Правилник за прилагане на закона за чужденците в Република България, чл. 15, ал. 2, т. 2 и т. 3 (Правилника)

Характеристика

Чужденец, който има регистрация и осъществява търговска дейност по Търговския закон, при следващо (не първоначално) искане на разрешение за продължително пребиваване на същото основание прилага към документите по чл. 15 от Правилника и удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци.

Удостоверението се издава на чужди граждани в уверение на това, че са декларирали финансови резултати и са платили данъци и осигуровки на територията на страната.

Удостоверението служи за продължаване пребиваването на чужди граждани в Република България.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на НАП по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;

- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

2. Заявител

Чужди граждани – физически и юридически лица, желаещи да получат удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде искане за издаване на документи по образец. Искането се подава в писмена форма. Може да се изпрати и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Орган по приходите извършва проверка за наличие на информация за декларирани финансови резултати и платени данъци. При наличие на информация, върху формуляра на удостоверението се попълват идентификационните данни на субекта и констатациите от проверката. Удостоверението се издава в седем дневен срок от постъпване на искането. Удостоверените факти и обстоятелства са от наличните в информационната система на НАП. Издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения и е валидно към датата на издаването му.

При липса на основание за издаване на удостоверение, се издава решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого може да бъде обжалвано.

0 коментара

Добавете коментар